1 Ekim 2015 Perşembe

Serâser Kâinâtın Cânı Sensin Yâ ResûlallahSerâser kâinâtın cânı sensin Yâ Resûlallah
Yine bu cânların cânânı sensin Yâ Resûlallah

Nigâh-ı iltifâtından olur dil-mürdeler zinde
Bu haste-dillerin lokmânı sensin Yâ Resûlallah

Güzellikte nazîrin yok kamu âlem sana âşık
Melâhat mülkünün sultânı sensin Yâ Resûlallah

Mürüvvet kıl kerem kânı beni şâyân-ı ihsân et
Dü âlemde mürevvet kânı sensin Yâ Resûlallah

Kulun Hazmî bulur senden onulmaz derdine çâre
Ki derdli gönlümün dermânı sensin Yâ Resûlallah

Nutuk: Uşşakî Muhammed Hazmî Tura Efendi
İcra: Kani Karaca
Zikrullah: Âsitâne-i Hazret-i Nureddin Cerrâhî


Münâdîler nidâ eylerMünâdîler nidâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a
İşiden cân fedâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a

Yeter dünyâya rağbet
Yeter câha muhabbet
Hakk'ı bulmağa himmet et
Gel Allah'a gel Allah'a

Derûnundan edüb âhı
Koma gâfil sehergâhı
İşit "firrû ilallah"ı
Gel Allah'a gel Allah'a

İçüb vahdet şerâbından
Ko gitsin aradan sen ben
Sakınma dostdan düşmenden
Gel Allah'a gel Allah'a

Beğim ölmezden evvel öl
Hayât-ı câvidânı bul
Ola gör bir kapıya kul
Gel Allah'a gel Allah'a

Bülend et himmeti âşık
Ko isneyniyyeti âşık
Bulagör vahdeti âşık
Gel Allah'a gel Allah'a

Muhabbet sâgarın nûş et
Beğim deryâ gibi cûş et
Hüdâî'nin sözün gûş et
Gel Allah'a gel Allah'a

Nutuk: Azîz Mahmûd Hüdâyî [k.s]
Beste: Zekâîzâde Hâfız Ahmed Irsoy
Makam: Bayâtî


N’oturursun taş kapıda?


N’oturursun taş kapıda?
Gör içeri neler gezer?
Tamah artırır daima,
Saf bağlamış fitne gezer.

Gel şimdi gel kanâata,
Usan tutmaz tez bin ata.
Olmaya ki ecel yete,
Fâsid ola satı pazar.

Sen kanda isen teslim ol,
Kamulardan aşağa dur.
Edeb tâcın başına ur,
Gör müfsid nicesi kızar.

Yaramazdır buhl ü haset,
Kibir mübârizdir gayet.
Kökünü kaz yabana at,
Fârığ otur ey gam-güzâr.

Kogıl bu dünyâ bâbını,
Öğret dostluk edebini.
Bulursan usta bânını,
Ne varan kaldan zarar.

Kibr ü menîdir subaşı,
Delim kişidir yoldaşı.
Sen olmagıl onun eşi,
Ona uyan yoldan azar.

Var dediğim yerlerde dur,
Hıkd u hasedi oda ur.
İhlâs gelir cümleyi yur,
Yunus yolu yavlak durur.

Yunus Emre


Gamlanma gönül, gamlanma


Koyun meler, kuzu meler,
Sular hendeğine dolar.
Ağlayanlar bir gün güler,
Gamlanma gönül, gamlanma.

Yiğit yiğide yad olmaz,
İyilerde ham süt olmaz.
Bin kaygı bir borç ödemez,
Gamlanma gönül, gamlanma.

Yiğit yiğidin yoldaşı,
At yiğidin öz kardaşı.
Sağlıktır cümlenin başı,
Gamlanma gönül, gamlanma.

Yiğit yiğide yâr olur,
Kötülerde ham söz olur.
Kara gün ömrü az olur,
Gamlanma gönül, gamlanma.

Naçar Karac'oğlan, naçar,
Pençe vurup göğsün açar.
Kara gündür, gelir geçer,
Gamlanma gönül, gamlanma.

Karacaoğlan


29 Eylül 2015 Salı

Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi


Ermeni Sorunu, aradan geçen bir asra rağmen ilk günkü güncelliğini koruyor. 1915'de Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan olaylar, soykırım iddiaları ile yan yana getirilmek suretiyle politik bir amaç doğrultusunda araçsallaştırılıyor. Ermeni olaylarının uluslararası platformlarda, ulusal ve yerel meclislerde lobi faaliyetleriyle oynatılarak tarihi bir hakikat haline getirilmeye çalışılması ise girişimin bir "Ermeni Soykırım Tarihi İnşa" etme amacı taşıdığını gösteriyor.

Türk Milleti, dış kamuoyunda Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile ağır suçlamalara maruz kalırken iç kamuoyunda da özür kampanyaları ile ağır bir psikolojik operasyonun hedefi haline getiriliyor. Operasyonun psikolojk hedefi, Türk Milleti'ni tarihinden kopararak özgüvenini sarsmak amacına hizmet ediyor. Türk Devleti ve toplumu yavaş yavaş sözde soykırımı kabul edecek şekilde olgunlaştırılmaya çalışılıyor.

Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar, Yalanlar, Gerçekler" isimli bu çalışma ise Ermeni Soykırımı iddialarına farklı açılardan ışık tutmayı amaçlıyor. Konusunun uzmanı bilim insanlar tarafından kaleme alınan her makale, dezenformasyon bombardımanına maruz bırakılan Türk toplumuna hakikatlere kulak vermeleri için "yeni şeyler" söylüyor.

Yazarlar:
Selimhan Yeniacun - Hasan Oktay - Gürbüz Mızrak -
R.Erhan Güllü - İlyas Kara - Yaşar Kalafat - Özer Özocak
H.Alper Özcan - A.Turan Esen - Ali Asker - Taner Tatar
Ebru Çoban Öztürk - Yıldız Deveci Bozkuş - Keisuke Wakizaka

(Tanıtım Bülteninden)

Kitaba ulaşmak için:
D&R - Kitapyurdu - Babil


Yeni Nesil Ülkücüler

Adnan İslamoğulları “Ülkücülük reaksiyonerdir’ diyerek Ülkücülüğü tahfif etmeye çalışanlar bilmelidirler ki Kuva-yı Milliyeciler de reaksiyonerdi ve her Ülkücü Kuva-yı Milliyecidir, olmalıdır da… Memleket yangın yeri iken Buda gibi oturup sineklerin kendisini ısırıp ısırmayacağını beklemek Ülkücüler için abesle iştigâlden başkaca bir şey değildir”

Fırat Kargıoğlu “Kilise tipi, papaz kıvamında ideologların otoriteleri sarsılıyor, gönüllere ve zihinlere kurdukları tahtlar sallanıyor. Yeni nesil ülkücüler daha çok “Kendin bil, kendin yorumla” yanlısı, akıllarına yatmayan düşüncelere sırf filanca söyledi diye sadık kalmıyorlar.”

Hakan Boz “Dünya ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri anlama ve yorumla yönteminde gelenekçiler lider-doktrin-teşkilat hiyerarşisini benimserken; yeni nesil Ülkücüler ilim-neşriyat-teşkilat üçlemesini tercih ediyor. Hareket içerisindeki bu iki “hayali grup” arasındaki ayrışma şeklen bir ayrılık anlamına gelmiyor. Zaten her iki grup da, Türkiye’nin milli bütünlüğü, bekası, Türk Milliyetçiliğinin kitleselleşmesi, Türk Dünyasında Birlik fikrinin hayata geçirilmesi ve Türk Töresinden taviz verilmemesi konusunda ortak bir tavır sergiliyor.”

Hüseyin Raşit Yılmaz “Meşhur zamanın ruhu bizi yıprattı. Uzun bir siyasal İslamcı iktidar döneminin çamur banyosu onları belki kapkara yaptı ama ülkenin her tarafına da sıçradı.”

İkbal Vurucu “Milliyetçiliğin köklerindeki İslamcı ve özellikle muhafazakâr hegemonya özgün bir milliyetçi düşüncenin varlığını şimdiye kadar mümkün kılmamıştır. Söz konusu ideolojilerin mesela muhafazakârlığın sürekli devlete meyleden bir düşünsel merkeziliği esas alması maddenin üç hali gibi bu aydınların her zaman ve şartta iktidarın kalıbına girmesine neden olmuştur.”

Kubilay Kavak “Ülkücülük Özde Bir ‘İnşa ve İhya’ Hareketinin Siyasî İzdüşümüdür. Ülkücüler; zamanın ruhunu anlamada liberaller, dinî cemaatler ve siyasî İslâmcı kesimlere göre biraz geç kaldı, ama şükür ki onların kahir ekseriyetinin yaşadığı olumsuz savrulmalardan da belli ölçüde korunmuş oldu; diğer yandan sol, sosyal demokrat ve devrimci çevrelere göre de zamanın ruhunu daha çabuk kavradı.”

M. Bahadırhan Dinçaslan “Yaratan, var eden, çoğaltan... Kültür böyle bir şey. “Kültürsüz milliyetçilik” özellikle post-modern çağın hikâyesiz insanının, kişisel arka planı buna teşneyse tutunduğu neo-spritüalizm nevinden bir hastalık.”

Mehmet Kaan Çalen “Sözün ve düşüncenin ayağa düştüğü ve bu kadar çabuk üretilip-tüketildiği bir ortamda kelamın ve düşüncenin de kıymeti kaybolmaya başladı. Tepkilerin sanallaştığı ve anlık yaşanıp hemen tüketildiği bir “dijital Ülkücülük” modelinin, Ülkücülerin gerçeklik algısını olumsuz yönde etkilediği kanaatindeyim.”

Mustafa Yiğit “17-25 yaş arasında olan bir genç neden ülkücü olur sorunuza gelirsek, “17-25” ironisini de dikkate alarak aynı soruyu “17 25 Aralık faciasından sonra 17-25 yaş arasındaki bir genç neden İslamcı olur” şeklinde sorabiliriz. Aynı şekilde komünizm bitmiş, Berlin Duvarı yıkılmış, öyleyse bir genç neden solcu olur diye de sormak gerekir. Oysaki ülkücüler için bu tazda büyük ideolojik travmaların yaşandığını düşünmüyorum.”

Müjdat Öztürk “Ülkücü Hareket kapitalist modernleşmeye, Batılı yabancılaşmaya, kızıl emperyalizme karşı çıkan kitlelerin milli başkaldırısı, yerli isyanıdı. Böyle bir hareketi reaksiyoner olarak nitelendirmek haksızlık olacaktır. Anadolu gibi zor bir coğrafyada varlığını sürdüren Türk Milleti için her dönem Ülkücü olmak için yeterli sebep vardır.”

Ragıb Vural “Yeni nesil Ülkücüler, “gümrük bekçiliği” vazifesini hakkıyla yerine getiremeyen aydınların ve bu anlamda önceki Ülkücü nesillerin günahının da ceremesini çekmektedirler. 80 sonrasında başlayan ve 90’lı yıllarda hız kazanan küreselleşme çağının iletişim imkânları, bu neslin Batı’dan eser rüzgârlara tamamen korumasız olarak yakalanmasına sebebiyet vermiştir

Servet Avcı “Parti ve Ülkü Ocaklıların kapsama alanındaki ülkücülerde elbette haklılık duygusu oluşmuş durumda… Açılım sürecinin ülkeyi uçuruma doğru götüreceğini, demokratik ve kültürel haklar diye verilenlerin Stalinist terör örgütüne propaganda avantajı sağlayacağını, PKK’nın vurdukça kazanan örgüt statüsünü pekiştireceğini, bunun da bölgede devleti sıkıştırıp, PKK’ya psikolojik üstünlük ve alan hâkimiyeti sağlayacağını savunuyorlardı… Maalesef bugün olan da budur… Bu projeyle kardeşlik kazanmamış, tam tersine beraber yaşama iradesi sekteye uğramış, ülkücülerin üzerine titrediği millî birlik kavramı zedelenmiştir.”

Kitaba ulaşmak için:
D&R - Kitapyurdu - Babil


Kent mekanı esir eder

Aydın, 1890'lar
Doğu'da tarih Batı'daki gibi akmamıştır. Batı'nın problemleri Doğu'nun problemleri değildir. Batı filozofları “ilerleyen bir tarih” fikri ve “gelişen bilim-teknik” felsefesi üzerinde yoğunlaştı.

Ali Şeriati de şu aktaracağım yargılarıyla ilerlemeci tarih felsefesinin iman edeni idi:

Bugün Asya'da ve Afrika'da, Latin Amerika'da, öyle toplumlar tanıyoruz ki, tarih'in akış süreci bakımından birkaç aşamayı bu aşamalardan geçmeksizin ve bir sıçrama ile ardlarında bırakmışlardır (...) Tarih bilincine sahip olduğu ölçüde ve toplumdaki aydınların hangi aşamada bulunduklarını ve bu aşamanın niteliğini, hangi tarih'i gereğin ürünü olduğunu bilebildikleri, kavrayabildikleri ölçüde, bu Toplum, tarihi determinizmin üçüncü aşamasından bir sıçrama ile dördüncü ve beşinci aşamaları geçirmeksizin altıncı aşamaya geçebilir” (Ali Şeriati, İnsanın Dört Zindanı, 1985: 67).

Ali Şeriati'nin “altıncı aşama” dediği şey Batı'nın bugünkü geldiği aşamaya bakılırsa “Kent Düzeni” durumudur.

Batılı epistemoloji ile kendi tarih-toplum-tabiat meselelerimizi çözemeyiz.

Batı kenti sınıflı toplum yapısını korudu ve burjuvalar sayesinde kırsal-tarımsal üretimin endüstriyel üretime dönüşmesini sağlayan sömürgeci bir kolonizasyon düzeni kurdu.

Kentler, küresel ekonomik kontrol ve komuta merkezidir.

Kentlerin küresel kontrol merkezleri olduğu bilgisini es geçmek Müslümanlara ait siyasetin yönünü kapitalizme açıyor.

Kentler, küresel bankaların, markaların, enerji hatlarının, ulaşım sistemlerinin izin verdiği ölçüde Müslümanlaşmamıza fırsat veriyor.

Mekân siyasetinin 10 yıl sonra hangi sosyal sorunlara yol açacağını Müslüman aydınlar bilmiyor.

Kentleşme bir mülksüzleştirme-topraksızlaştırmadır.

Bu iki şekilde olur: 1) İç göçle kırsal alan boşaltılır; 2) Kat mülkiyeti ile toprak verip gökte beton-mekân satın alınır.

Toplum kırsal alandan kentlere çekildikçe mekân esirlik üretir. “Esir değiliz, kent ile özgürleştik” kanaatine sahipler için birkaç maddeyi aşağıya zikrettik.

1- Kentsel mekân hayatı zorlaştırmaktadır. Ev-Pazar ilişkisi kırılmışır. Bir ekmek almak için bile arabaya binmek gerekir.
2- Kent içi uzaklıklar artmaktadır. Kent alabildiğince büyütülür ve otomobili dayatır. Metaların eskime süresi nedeniyle otomobil için her beş yılda bir borçlanmanın yenilenmesi gerekir. Borçlanma esarettir.
3- Binalar da 60-70 yıllık eskime ömrüne ve 10-20 yıllık cazibe değerine sahiptir. Yani yeniden borçlandıran bir konut politikası vardır.
4- Kentsel mekânda tabiî yollardan gıdaya erişim imkânı kalmamıştır. İçme suyuna da erişim kalmamıştır. Aslında bir kıtlık vardır.
5- Binalar genç ve borç ödeyecek bir kitle için yapılmaktadır. 20 yıl sonra bu binalarda yalnız ölmüş Müslüman kadın-erkekler olacaktır.
6- Bina yükseklikleri nedeniyle gökyüzünde bir ısı kubbesi oluşmaktadır.
7- Yapılar sağlıksızdır. Enerji talebini sürekli kılar. Elektirik ve doğalgaza bağımlılık içerir.
8- Kent merkezleri 10-15 yılda değiştirildiğinden bir konutta 100-150 yıl oturan sülaleler bulunamaz.
9- Mahalle fikri olmadığı için yalnızca sitelerde güvenlik görevlileri vardır. Semt ise aslında korunaksızdır.
10- Bu konutlar aile kurmak için değil 1+1 (anne+çocuk) (baba+çocuk) şeklinde yaşamak için yapılmıştır. Toplum minimalize edilmektedir.
11- İklim hissedilmez. Güneşi, ayı, bulutu görmeden hayat geçebilir. Manzara duygusu kent görüntüsü ile istila edilmiştir.
12- Müslümanlar bu kent ile “Kıyamet kopsa da elinizdeki fidanı dikin” hadisine göre davranamayacakları bir beton-asfalt kumpasına yakalanmışlardır. Solmaya mahkum çiçek yetiştirirler.

Ali Şeriati insanlığın “altıncı aşaması”nı insanın dört zindanından kurtuluşun ütopyası sanmıştı. Bu teklifle zindandan çıkılamayacak.

Batı bütün tarihi boyunca sınıfçı kent tasavvuru ile hareket etti. Şehir kuramadı.

Biz ise tarihi hicretle kırdık ve tarihi “şehir” kurarak durdurduk.

Hangi çılgın buna zincir vuracak, şaşarım.

Lütfi Bergen
(YeniSöz, 23.09.2015)


Sebeb sensin gönülde ihtilâleSebeb sensin gönülde ihtilâle
Sürüklersin beni sonsuz melâle
Bilirsin müptelâyım ben ezelden
Belâ-yı ateşe, belki hayâle

Senin cevrin senin zulmünle şâdım
Niçin dursun figânı-ı şûle-zâdım
Benim sensin bu âlemde muradım
Düşürsen de beni sonsuz melâle

Güfte: Ratip Aşir Bey
Beste: Mustafa Nafiz Irmak, Niyazi Sayın
Makam: Şevkefzâ

Solist: Özer Özel
Kemençe: Aslıhan Özel
Tanbur: Korkutalp Bilgin


Keşan’dan Dünyaya Yankılanan Name: Selim Sesler


Memleketimizin yetiştirdiği dünyaca ünlü müzisyenlerinden Selim Sesler, 10 Mayıs 2014'te bir hastane köşesinde kalp yetmezliğinden vefat etmişti. Bıraktığı hoş sadayı Kanadalı Brenna MacCrimmon işitse dahi asıl memleketinde ne bir gazete ne de bir ana haber bülteni kendisinden pek söz etmedi. Televizyon televizyon gezmediği, şov yapmadığı, sanatını kendine özgü biçimde icra ettiği için sadece "bilenlerin bilebileceği" bir sanatçı, bir klarnet üstadı olduğundan mütevellit; fakirin de klarnet çalmasında ilk pay sahibi olması hasebiyle bu yazıyı yazma cüretini göstermiştim. Zira Selim Baba şöyle demişti: "Klarnetimi sevmesem zaten bu kadar olmazdım yani. Bir işi seversen, güzel bir şey çıkar ortaya."

Yazının tamamını okumak için:
http://yagizgonuler.blogspot.com.tr/2015/09/kesandan-dunyaya-yanklanan-name-selim.html


28 Eylül 2015 Pazartesi

20. yüzyıl ve sonrası için Türk müziği Mehmet Reşat Aysu'durBugün her ne kadar Türk müziği diye bir şey kalmadıysa da (zira katledilmiştir) 20. yüzyıl ve sonrası için Türk müziği Mehmet Reşat Aysu'dur. I.Dünya Harbi'nde bir hafta arayla annesi ve babası vefat etmiştir. 11 yaşında "anlatacak acı mı kaldı" dercesine beste yapmaya başlamıştır. Hayatını saz semailerine ve peşrevlere adamış, Rakım Elkutlu gibi büyük müzisyenlerimizin eserlerini notaya alıp yok olmalarını önlemiştir. Reşat Aysu her büyük Türk müzisyeni gibi tekke terbiyesi almış, Mevlevî Zekai Dede Efendi'nin mahdumu Ahmed Irsoy'dan meşk etmiştir. Ruhu şad olsun.

Güzel bir yazı önerisi:
Ahmed Öztürk - Sadece Kendisidir Mehmet Reşat Aysu


Nasıl bir ev, nasıl bir şehir?

Boğaziçi, İstanbul, 1890'lar
"Bizler mâziyi aramıyoruz, mâzide var olup da kaybettiğimiz ve yerine koyamadığımızı arıyoruz."
- Ahmet Hamdi Tanpınar/Huzur

İki yüz yıllık Batılılaşma/Modernleşme macerâmız sonrasında “din”imizin değişmediğini, lâkin “değerler”imizin değiştiğini söylemek mecburiyetindeyiz. Değerlerinden koparılmış/arındırılmış bir dinîn ne kadar kendisi kaldığı ya da değiştirilen “değerler”in bir başka “din” meydana getirip getirmediği hususu ayrıca ihtisas sahipleri tarafından açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu, belki de pek rahatlıkla “Modernlik İslâm'a, İslâm da modernliğe mâni değildir.” diyebilen Müslümanlara kritik bir eşikte olup olmadığını da hatırlatmış olacaktır.

Mimâri ve şehirlerin değerler ile üretildiğini evvelce söylemiştik. İslâm mimârisini meydana getiren değerler, kaynağı Kur'an olan adâlet, tevâzu, sadelik, fânilik düşüncesi, mahremiyet, hürmet, emanet şuuru… gibi bir takım yüce "değerler"dir. Günümüzde bu değerlerin yerini lüks, konforlu, keyifli, pahalı, büyük, gösterişli, görkemli denilen ve dinin asla tasvip etmediği bir takım seküler/dindışı değerler almıştır. Sayılan bu hususların bir kıymet/değer olup olmadığı meselesi ise ayrı bir bahistir.

Değerler değişince tercihler değişmiş, tercihler değişince de beklentiler değişmiştir. Geçmişte bir evden beklenen; sükûnete müheyyâ bir yuva olması, günahlardan korunmaya vesîle bir sığınak, iyi komşuluklarla cennetin kazanılabileceği mânevî bir atmosfer… iken bugün bunların yerini bambaşka beklentiler almıştır.

Ev artık “yuva değil mal”, “bir ticarî metâ”, “kira/rant getiren bir para kaynağı”, gerekirse anında değiştirilebilecek “bir yatırım portföyü” olmuştur artık.

Ev etrafa karşı “bir prestij mekânı” ve “güç ve kudreti kanıtlama aracı” dır.

Yine ev, eşyaların ve dekorasyonun sergilendiği “teşhir salonu” ve ne kadar “zevk sahibi olunduğunun kanıtlandığı mekânlar” haline gelmiş/getirilmiştir.

Lâkin bütün bu yeni tercihler ahlâkî olmadığı gibi insanı yüceltecek değerler de değildir.

İslâm'ı bir hayat rehberi/nizamı olarak kabul edenler, onun değerleriyle bu çağa ait yeni şehirler kurmak isterlerse, en başta bugünün insana azap ve sıkıntı veren, ruhunu bunaltan, hayatı çekilmez hale getiren ve insanda yaşama ümidi ve neş'esi bırakmayan modern kentlerin müsebbibi, kaynağı ve dayanağı olan modernizmi ve onun ekonomik versiyonu kapitalizmi reddetmeleri kaçınılmazdır.

Aksi takdirde hem “modern olalım”, “modern kentler kuralım”, hem “bu kentler zenginlik üretsin”, hem biz bu “zenginlikten paylarımızı alalım”, bunun yanında hem “mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı olalım” işte bu mümkün değildir.

Bundan böyle faziletli şehirler kurma hedefindeki müstâkbel nesiller için, mâzinin İslâm şehirlerine de temel teşkil etmiş olan değerleri ortaya koymaya çalışacağız.

1-Adalet

2-Tevâzu

3-Sadelik

4-Güzellik

5-Fânilik Şuuru

6-Mahremiyet

7-Özgünlük

8-İktisat

9-Muhafaza

Semih Akşeker
(YeniSöz, 24.09.2015)


Hz. Mevlânâ "gel" mi dedi yoksa "aslına dön" mü dedi?İngilizcede uzaktaki bir zâtın çağrılması "come" diyedir. Yanınızdan ayrılıp giden insan çağrılırken "return" diye çağrılır. Yani; dön gel. Arapçada "Taal", gel. "İrci", rücu et, aslına dön. Farsçada da "Biya" gel demektir, "Baza" dön gel demektir. O rubai, "gel" diye başlamaz. "Dön gel" diye başlar. İslam inancına göre her insan, fıtrat-ı İslam üzere yaratılır. Sonra muhitinin, nefsinin tesiriyle, incelemeden, mirasyedi olarak, bir din sahibi ya da inançsız olabilir. Ama onları da çağırırken aslında Müslümanlık sonradan kabul edilen bir din olarak telakki edilmez. Aslına dönmek olarak telakki edilir ve günah işlemek, münkir olmak dahi dönmeye mani değildir. Allah'ın rahmet kapısı hep açıktır.

Ö. Tuğrul İnançer


İslam ve Demokrasi: Mirgün Cabas, Zeki Kılıçaslan, Mine Kırıkkanat, İsmet ÖzelBiz Türkiye'de yaşıyoruz. Ve Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Türkiye'nin devam etmesini ve yükselmesin istiyoruz. Türkiye diye bir ülkenin doğması tek kelime ile İslam dolayısıyladır. Eğer bizim dinimiz olmasaydı vatanımız hiç olmayacaktı.

İsmet Özel
İstiklâl Marşı Derneği Başkanı


Turgut Özal'ın çan şeklindeki anıt mezarıÖzal köprüyü satamadı ama ikincisini yaptırdı. 1988 yılında Şehzade Ertuğrul Osmanoğlu'nun da izniyle Fatih Sultan Mehmet adını verdiği 2. Boğaz Köprüsünden makam arabasındaki iri papatyasıyla ilk geçen olmayı kimseye kaptırmadı. "Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin, kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmed'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum." diye vasiyet etmişti Turgut Özal.


Bu vasiyetin Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına Türk hakimiyeti getiren Padişah'la değil de daha çok devletlûnun annesiyle ilgili olduğunu biz Topkapı'daki anıt mezarın çan şeklinde oluşundan anladık. Daha dikkatli olanlar anıt mezarın tepesinde muhafaza edilen haçı da fark edebilirler. Özal'ın cenazesine koşan ve cenazeyi televizyondan ah ü vah içinde izleyen milyonlarca insan yine çok geçmeden başörtüsüne bürünmüş vıcık vıcık Siyasal İslâm mahsulleriyle katışacak, AKP Dünya Sisteminin hazırladığı bu karışımın kabı olarak hizmet verecekti.

Faysal Toprak, "Elif Deyû" Başlasak Köprüler Yıkılacak
(Çelimli Çalım, sayı 2, sf. 7)


27 Eylül 2015 Pazar

Lütfi Bergen: "Kentleriniz öldürüyor ve yaralıyor."


Müslümanlar apartmanlaşmayı kendileri seçtiler, apartman-otomobilleşmeye son verecek olan da kendileridir.

10 yıldır atanmayı bekleyen öğretmen 15 yıl da okumuştur. Halı dokumayı öğretseydik bir şehirde kendi iki katlı evini inşa edecekti. Evlerinize makine halısı almak için öğretmen oluyorsunuz. Halıyı kendiniz dokusa, mobilyayı marangoz eşiniz yapsa mutlu olurdunuz. Parayla aldığınız fabrika halıları naylon-petroldür. 2 seneliktir. Dokuyacağınız halı yündür. Asırlıktır.

Kent sömürüyor, manzarayı kapatıyor, trafiği zindan oluyor, vakti öldürüyor. Bugün yazdıklarımız on yıl sonra "doğruymuş" dediğiniz şeyler olacak. Kentleriniz öldürüyor ve yaralıyor. Senede 3500-4000 ölümlü kazayı öyle kanıksadınız ki "kader" diyorsunuz.

"Köpek sadıktır" diyerek ona çobanlık yapan, pisliğini toplayan adam-kadınlar at konusuna gelince bunu ilkellik görüyorlar. Kent insanı kedi-köpek çobanıdır. Evladı yoktur. Çünkü evlenememiştir. Evlense bile çocuğu yoktur. Mirasını köpeğine bırakacak kadar delidir. Köpeklere çobanlık yapan halk yiyemediği pizzayı da ona yedirerek onu kendine benzetmeye çalışan bir biyo-iktidardır.

Otobüslerin işçilere bedava olması gerekir. Öğrencilere en yüksek bedel uygulanması gerekir.

"İşletme mezunu koruma görevlisi" arıyorlar. Yani bildiğin bekçi. İsim değişince sıfat değişiyor mu?

Fil yoktu ama deve vardı. Allah develeri hacc ibadeti ile zikretmiştir. Mübarektir.

Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? (Gaşiye 17)

Allah incir ve zeytine de yemin etti. Bunları kentlerinizde bulamazsınız. Dedemin bahçesinde inciri ağaçta yerdik. Şehirdi.

Müslüman kadınlar halı dokumaya başlarsa Allah onlara Müslüman marangozlar gönderecek. Musa'yı saraydan çoban kıza gönderen Rabbe hamdolsun.

Lütfi Bergen
twitter.com/BergenLutfi