17 Temmuz 2009

Osmanlı padişahları içki içer miydi?

(II. Abdülhamid (Arapça: عبد الحميد ثانی `Abdü’l-Hamīd-i sânî)
(d.
21 Eylül 1842 – ö. 10 Şubat 1918). 34. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir)

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci'nin 24 Kasım 2007 Cumartesi tarihli saatlimaarif.com'da çıkan makalesidir. 5 yıl önce gazeteci 5 yıl önce tarihçi kesilenlere tokat niteliğindedir. Öyle araştırılmadan edilmeden mesnetsizce kim onu içmiş kim bunu çekmiş bol keseden ve fasulyeden sallamak kimsenin haddine değildir. İnsanlar boyunun aştığı hadiselere pek bulaşmamalıdır diyor hocamız. Bu makaleyi konu hakkında atıp tutan, konu hakkında bilgisi olmayan, bilgisi olup da tam pekiştiremeyen herkes okumalıdır. Sözü şimdi Marmara Üniversitesi Türk Hukuk Tarihi Profesörü Ekrem Buğra Ekinci'ye bırakıyorum. Özellikle kırmızı ile yazdıklarımı ülkemizdeki belli bir kesimin o beyinciklerine iyice kazıması gerekiyor..

***

Kendimizi bildik bileli işittiğimiz bir terâne bu. Son günlerde yine gündeme getirildi. Her şey yaşlı ve afili bir gazete köşe yazarının Osmanlı hanedanının en yaşlı âzâsından naklettiği bir sözle başladı.

Buna göre Sultan Hamid rom içermiş. Gazete yazarı, "Dedesini defalarca görmüş olan torunundan daha mı iyi bileceğiz?" diye de soruyor. Gel gör ki bunu söylediği iddia edilen Şehzâde Ertuğrul Efendi 1912 doğumludur. Sultan Hamid 1918 yılında vefat etti. Ertuğrul Efendi'yle biz de görüştük. Kendisinden bizzat işittiğimize göre, dedesi Sultan Abdülhamid"i ömründe bir defa, mahbus bulunduğu Beylerbeyi Sarayı"nda görmüş. O zamanlar beş yaşında imiş. Babası Şehzâde Burhaneddin Efendi ile beraber ziyaret etmişler. Dedeleri kendilerini kucağına alıp sevmiş. Ömründe bir defa o da beş yaşında iken gördüğü dedesinin rom içtiğini Ertuğrul Efendi bilir mi? Bunu nezaketen kendisine sormak istemedim. Belki başkasından işitmiştir. Ama Sultan Abdülhamid'i çok daha yakından tanıyan ve onu defalarca görmüş olan yakın çevresinden böyle bir şey işitilmiş değil.

İş burada bitecek iken, popüler bir gazetenin nevzuhur tarihçisi, Osmanlı padişahlarından hangisinin içki içtiğine dair bir yazı yazdı. Buradaki bilgiler onsekizinci asırda yaşamış bir şair-tarihçiden naklediliyordu. Osmanzâde Tâib, karışık hayatı sebebiyle müderrislikten atılmış; kulağı delik ve muhiti geniş bir müellifti. Sağdan soldan işittiklerini kitaplarına dercetmesiyle tanınır. Hele bu meselede Osmanzâde Tâib'in başlıca kaynağı olan Gelibolulu Âli'nin abartılı ifadeleri, ilmî çevrelerde çok ihtiyatla karşılanmıştır. Meselâ Şemsi Paşa"ya olan antipatisi, onu Sultan Murad'a rüşvet vermiş göstermeye kadar varmıştı. Osmanzâde"nin ikinci kaynağı ise dokuzuncu asırda yaşamış ve Mutezile mezhebine mensubiyetiyle tanınan Şiî Arap şairi Câhız. Bu da başka bir âlem. O zaman mahkemeye gitse, şâhidliği kabul edilmeyecek birisinin sözünü, şimdi biz mi kabul edelim?

Gelelim Osmanlı padişahlarının içki içip içmediği meselesine…

Bunu bilmek neredeyse imkânsız. Çünki Osmanlı padişahları, aileleri dâhil, hiç kimseyle beraber yemek yemezlerdi. Hatta buna dair Fatih kanunnamesinde hüküm bile vardır. Sultan Abdülhamid"in son senesine kadar da bu gelenek devam etti. Öyleyse padişahları içki içerken kimsenin görmesi mümkün değildir. Maamafih içmiş olabilirler. Peygamberler dışında hiç kimse masum sayılmaz. Herkes hatâ yapabilir, günah işleyebilir. Ama görmeden ve iyice bilmeden bir kimse hakkında hüküm de verilemez. Hele tarihçilerin sözüyle aslâ. Tarihçilerden bazıları belli kimselere yaranmak için tarihî hâdiseleri bile tahrif etmekten çekinmemişlerdir. Böylesine mahrem bir mevzuda, üstelik asırlar geçtikten sonra ne söyleyebilirler? Hele modern yazarların padişahların ağızlarına sayaç takmış edâsıyla konuşmalarına ne demeli! Maamafih ciddî Osmanlı tarihçileri, zaten böyle bir şey söylemiyorlar.

O halde bazı padişahların içki içtiğine dair rivayetler nereden çıkıyor? Bunlara itibar etmek mümkün mü? Asırlar öncesine ait hadiseleri bugün olmuş ve bizzat görmüşcesine hikaye etmek olacak iş mi? Halbuki İslâmiyet, kim olduğu bilinmeyen, hatta fâsık birisi bir haber getirirse, buna hemen inanmamayı emrediyor. Bir müslümanın gizli işlediği günahı bile gelip başkasına anlatan kimse fâsıktır. Sözüne inanılmaz, güvenilmez.
(I. Bayezid (Arapça: بايزيد الأول, Lakabı Yıldırım (Osmanlı Tükçesi: ییلدیرم)
(d. 1360, Edirne – ö. 1403). Dördüncü Osmanlı Padişahıdır)

Benzeri iddialar önceki müslüman hükümdarlar için de ortaya atılmıştır. Meselâ bazı Emevî ve Abbasî halifeleri için söylenmedik söz bırakılmamıştır. Halbuki bunların hepsi iman ve ahlâk sahibi âdil insanlardı. Evet, içlerinde tek tük nefislerine mağlup olup sefih bir hayat yaşayanlar çıkmıştır. Fakat, bunların da İslâmiyete zararları olmamış, nihayet nefislerine zulmetmişlerdir. Buna da etraflarındaki devlet ricâli sebebiyet vermişti. Sonra gelen bazı tarihçiler, zamanlarındaki idarecilere yaranmak için bunların hatâlarını şişirmiş: hatta bu uğurda hadîs bile uydurmuşlardır. Bazı Osmanlı tarihleri de, zaman yakınlığı ve sınır komşuluğu bakımından bu tarihlerden tercüme edilmiş ve onların tesiri altında kalmış olduğundan, aynı yanlışlıkları tekrarlamıştır. Nevzuhur tarihçimizin kaynağı, Ömer bin Hattab"ın içki içtiği için cezâ alanlardan birisi olduğunu yazıyor. Şarap haram edilmeden önce Hazret-i Ömer içki içmiş olabilir. Ama haram kılındıktan sonra içki içtiği, hele cezâ aldığı hiçbir yerde geçmez. İslâmiyetin peygamberlerden sonra en üstün tuttuğu ikinci zât için böyle bir iddiaya lâ havleden başka ne denir! Ancak Mutezile itikatı ve Şiî görüşlü Câhız"dan böyle bir şey beklenir.

Bugün çok sıradan insanlar, içkiyi haram bilip içmezken, hayatlarını İslâmiyeti yaymak uğrunda sarfetmiş, ülkeyi hayır eserleriyle donatmış, dindarlıklarıyla menkibe kitaplarına geçmiş ve aynı zamanda müslümanların halîfesi olan Osmanlı padişahlarının içki içecek kadar zayıf iradeli olduğuna inanalım mı? Zaten bunu yazanlar da bazı padişahların sonradan tövbe edip içkiyi bıraktığını söylüyor. Hatâsını anlayıp dönmek de bir fazilettir.

İçki içen ilk padişah yaftası yapıştırılan Yıldırım Sultan Bayezid, Bursa'da Ulu Cami'yi ve kendi adıyla anılan câmiyi binâ etmiştir. Bizans İmparatoruna, İstanbul'da bir müslüman mahallesi kurulup, câmi yapılarak kâdı tayinini kabul ettirmişti. Meşhur mutasavvıf Emir Sultan ile sohbet etmiş, hatta O"na kızını vermişti. Sırp kralının kızıyla evlendi diye Yıldırım Sultan Bayezid"e kızıp, kendisini bu kızın içkiye alıştırdığını söyleyenlere ne diyelim? Padişahı içki içerken kim görmüş, belli değildir. Yaptığı siyasî bir evlilikti. Belki bir araya bile gelmediler. Padişah, onun sözüyle içki içecek birisi miydi? Doğrusu çok söz götürür. Diyebilirsiniz ki câmi de yaptırır, içki de içer. Evet bu mümkün. Ama bugün bana gösterebilir misiniz çevrenizde hem câmi yaptıran, hem de içki içen kaç kişi var?

(II. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثانى Selīm-i sānī)
(d. 28 Mayıs 1524 – ö. 15 Aralık 1574) 11. Osmanlı Padişahıdır)

Üstelik bu âdeti anne tarafından Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin torunu olup soyu Hazret-i Peygamber, Hazret-i Ebûbekr ve Hazret-i Ömer"e dek ulaşan Çelebi Sultan Mehmed, Sultan II. Murad, hatta İstanbul"u fethetmekle Hazret-i Peygamber"in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed ve velî lakabıyla tanınan Sultan II. Bayezid de devam ettirmiştir. Sekiz senelik saltanatını Ehl-i sünneti korumak için Safevîlerle savaşmak ve müslümanların mukaddes beldesi Hicaz'ın fethiyle geçiren Yavuz Sultan Selim ara sıra içer, ama hemen sarhoş olurmuş. Osmanlı ülkesini hayır eserleriyle donatan ve adaletiyle tanınan Kanuni Sultan Süleyman önceleri içermiş, sonra bırakmış. Eh, bu sözlere de pes demekten öte geçilemez.

İslâm hukukunda gayrımüslimlerin içki içmesi yasak olmadığı gibi, bunların içki alıp satması ve meyhane açması da serbest idi. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Müslümanların ekseriyette bulundukları mahallelerde gayrımüslimlerin meyhane açması yasaklanmış; Sultan II. Selim zamanında buna tekrar izin verilmişti. Nitekim gayrımüslimlerin meyhanelerinden ve içki satışlarından vergi alındığı da gizli bir bilgi değildir. İşin aslından habersiz bazıları, bunu padişahlardan ilkinin dindarlığına, diğerinin de şaraba düşkünlüğüne bağlamışlar; hatta kendisine Sarhoş Selim demişlerdir. Yangında yanıp tekrar yaptırdığı saray hamamını gezerken tansiyonu düşüp kaymış ve beyin kanamasından vefat etmişti. Buna rağmen, "Sarhoş halde hamamda kız kovalarken öldüğü" bile söylenip yazılmıştır. Halvetî tarikatına bağlılığı ile bilinen Sultan II. Selim"in dindarlığı Selimiye Camiini yaptırmasından bellidir. Ayasofya camiini de esaslı tamir ettirmişti. Zaten nevzuhur tarihçimiz de padişahın içki içtiği halde beş vakit namazını kıldığını; sonradan şeyhinin telkiniyle içkiye tövbe ettiğini; hatta ölürken kendisine verilen ilacı; içinde içki vardır diye reddettiğini de yazıyor.

Amansız içki ve tütün yasağıyla meşhur Sultan IV. Murad da içki içmediği halde, mübtelâ olduğu gut hastalığının ağrılarını hafifletebilmek için hekimbaşı tarafından verilen afyon hülâsalarını (morfin) alırdı. Bu da kendisinde halsizlik ve uyuşukluk yapardı. Sendeleyerek yürüdüğünü birkaç defa görenler padişahın içki içtiğine hükmetmekten çekinmemiştir. Babası gibi Üskürdarlı Aziz Mahmud Hüdâî'ye bağlıydı. Selden yıkılmış olan Kâbe-i Muazzama"nın bugünki binâsını yaptırmış; Karaköy Arab Câmiini harab bir binâ iken şimdiki hâle getirmiştir.

Nevzuhur tarihçiler, yaptıkları istatistiklerle, Sultan II. Mahmud'un içkiye en düşkün padişah olduğuna karar vermişler. Halbuki Osmanlı Devleti"ni mutlak felâketten kurtararak âdetâ yeniden kuran bu padişahın da dindarlığına çok deliller vardır. İstanbul'daki bütün Sahâbe-i kiram kabirlerini bulup yaptıran, öte yandan Tophâne'de zarif Nusretiye Câmiini, Eminönü'nde Hidâyet Câmiini, Üsküdarda Adliye Câmiini, Arnavudköy'de Tevfikiye Câmiini inşâ ettiren O'dur. Vehhâbîleri işgal ettikleri Hicaz"dan çıkararak Hazret-i Peygamber"in kabri üzerine yeşil kubbeyi yaptıran O'dur. Hele Medine'deki Hücre-i Seadete hediye gönderdiği altın şamdan münasebetiyle yazdığı ve "Şemdan eyledim ihdâya cür"et yâ resûlallah.." diye başlayan na'tta Hazret-i Peygamber"e olan sevgisini çok içli ve edebî biçimde terennüm etmiştir. Ağır verem hastası iken, Çamlıca"da kızkardeşinin köşkünde fenalaşmış, "Beni bir câmiye kaldırın da, bari orada vefat edeyim" demiştir. Yeniçeri Ocağı"nı ve bununla organik bağı sebebiyle Bektaşî tekkelerini kapattığı için malum dedeler tarafından "Gavur Padişah" diye anılmış; yeni düzende yemleri kesilenler de bu hakaret sözüne dört elle yapışmıştı. İçki içtiğini de muhtemelen yine bunlar uydurmuştur.

(IV. Murad (Osmanlı Türkçesi: مراد رابع Murād-i rābi‘)
(d.
27 Temmuz 1612 - ö. 8 Şubat 1640) 17. Osmanlı Padişahıdır)

Sultan Mahmud'un içki içtiği söylenen oğlu Sultan Mecid ise Medine'de Mescid-i Nebevî'nin bugünki hâlini yaptırmış; Kâbe-i Muazzamaya kâşî tuğla döşetmiş; Hırka-ı Şerif, Dolmabahçe, Ortaköy, Teşvikiyye gibi zarif câmiler binâ ettirmişti. Hasta yatağında iken Medine halkından gelen mektubu hürmeten ayağa kalkıp dinlediği meşhurdur. Üstelik Nakşî meşâyihinden Yanyalı İsmet Efendi'ye bağlıydı. Türbesinin Sultan Selim câmii avlusunda, ama Sultan Selim"inkinden daha alçak yapılmasını istemiş; Yanyalı İsmet Efendi tekkesi müridlerinin her Cuma gecesi türbesinde hatm-i hâcegân yapmasını vasıyet etmişti. Bu nâzik ve içli padişah, yine de iftiralardan kendisini kurtaramamıştır. Hele zamane bir tarihçisinin gözüyle görmüş gibi padişahın sarhoş olup hammallar tarafından küfeye konup saraya getirildiği sözüne ne denir! Sultan Mecid, içki içseydi, bunu müptezel şekilde yapmayacak kadar nâzik bir insan idi.

Yakışıklılığı, nazik ve demokrat tavırları ile modern Avrupa monarşilerindeki hükümdarları andıran Sultan V. Murad ise, amcası Sultan Abdülaziz"in feci ölümü üzerine ağır bir depresyon geçirmiş; şuuruna halel geldiği için tahttan indirilmişti. Bu halde bulunan bir insanın fiillerinden mesul tutulamayacağı âşikârdır. Kaldı ki kendisinin içki içtiği rivayeti, sağlam kaynaklarda geçmez. Nevzuhur tarihçinin de yazdığı gibi merhum Sultan Reşad içki içmezdi. Fakat keşke içki içseydi de, iktidarı İttihatçılara bırakmasaydı. Koca imparatorluk sayelerinde yıkıldı.

Hele, Üsküdar Yeni Câmiini ve şehrin iki yanında çok zarif iki çeşme inşâ ettiren, hattatlığıyla meşhur Sultan III. Ahmed ile Nuruosmaniye câmii inşaatını başlatan, Rumelihisarı, Kandilli, Yeraltı, Beşiktaş Arab İskelesi, Üsküdar Mahmudiye, Defterdarkapısı, Tulumbacılar Odası, Yalıköşkü câmi ve mescidlerini yaptıran Sultan I. Mahmud'un içki içtiğine dair hiç delil yoktur. Gelin görün ki yazar, Sultan Ahmed'in hangi balkonda hangi yastığa dayanarak kiminle rakı içtiğini, gözüyle görmüşcesine anlatıyor.

Günlük hayatı neredeyse saniyesi saniyesine malum bulunan Sultan Hamid'in içki, hatta rom içtiği bilinmiyor. Ama dinî hassasiyetinde hemen herkes müttefik. Zevcesi Behice Kadınefendi, padişahın helâdan çıkıp banyoya gidene kadar abdestsiz yere basmamak için teyemmüm edecek derecede dindar olduğunu söylemiştir. İttihatçılar, II. Meşrutiyet"i müteakip, Sultan Hamid"i halkın gözünden düşürmek için neler söylemediler. Abdullah Cevdet, "Sultan Hamid hakkında yüz yalan uydurdum. Bazısına kendim de inandım" demekten kendisini alamamıştır.

Nevzuhur tarihçinin kaynağına göre, "Fatih Sultan Mehmed Han ve Sultan Bayezid-i Veli, komutanları ve vezirleriyle arada sırada ıyş ü nûş ederlerdi. Hatta Bayezid-i Veli, Sadrazam Gedik Ahmed Paşa'yı ışret sırasında katletmişti". Yazar ıyş ü nûş kelimesini içki âlemi; ışret kelimesini de içki diye tercüme etmiş. Sultan IV. Murad"ın şeyhülislâmı Zekeriyazâde Yahya Efendi'nin "Mescidde riyâmişler etsin ko riyayı/Meyhaneye gel kim ne riya var ne mürai" beytini yazarak "Eee, şimdi bu şiiri nasıl değerlendireceğiz?" diyor. Divan edebiyatından ve tasavvuftan biraz anlayan, bunu değerlendirmekte zorluk çekmez. Şair ve tarihçilerin kullandığı ıyş ve ışret, sâki ve bâde gibi kelimeleri şahid gösterip de bu hükmü vermek tamamen hatâlıdır. Divan şiirinde meyhane tekkeyi; sâki sevgiliyi ve şeyhi; bâde ve şarap ise ilahî aşkı sembolize eder.

Iyş, yaşamak; ışret, eğlence ve cümbüş demektir. İkisi de arapçadır. Eğlenmek illâ içki içmekle mi olur? Eşi dostuyla dinin izin verdiği şekilde eğlenmek yasak değil ki. Buna da ıyş ü ışret deniyor. Nûş, farsça içmek demek. Su için de kullanılır, şerbet için de. Dôlu eski türkçede içine su karıştırılan su dışındaki içecekleri anlatır. Ayrana da dôlu denirdi. Hatta Bursa'da askere ayran yapıp verdiği için Dôlu baba diye bilinen bir evliyânın kabri vardır. Sâki yalnızca içki dolduran değil, su veren kimse için de kullanılır. Zaten sâki, arapça sulayan demektir. Arapçada da "şarap" şürb edilen, yani içilen şey demektir. Şerbet, çorba, meşrubat, şurup gibi kelimeler hep aynı köktendir. Kur'an-ı kerimde içilmesi yasak olan hamr'dır. Fermantasyona uğramış içki demektir. Biz bugün buna şarap diyoruz. Ama eski metinlerde "şarap" içilecek her şey için kullanılır. Lisanını ve kelimelerini bilmeden bir devir hakkında rastgele hüküm vermek ne kadar hatâlı!

Üstelik İslamiyette üzüm ve hurmadan yapılan şarap ve bundan elde edilen alkol kesinlikle haram olan bir içkidir. Bunun dışında bazı alkollü içkiler vardır ki kimi âlimler bunların ilaç ve ihtiyaç için sarhoş etmeyecek mikdarını içmeye cevaz vermiştir. Rom da bu kabildendir. O halde neyin ne için içildiğini bilmeden ahkâm kesmemek lâzım.

Peki bu iddiaların maksadı ne olabilir? Muhtemelen muhafazakâr çevrelere mesaj verilmek isteniyor. Nasıl bir mesaj? İki ihtimal var: Birincisi, "Sizin çok övdüğünüz Osmanlı padişahlarının hâline bakın! İçki içerlermiş. Demek ki iyi insanlar değilmiş. Dolayısıyla temsil ettikleri değerler de böyleymiş. Gerçeği öğrenin!". İkinci ihtimal, "Bakın, dindarlıkları herkesçe malum olan Osmanlı padişahları bile içki içmiş. O halde siz de inad etmeyin, yolunda olduğunuzu söylediğiniz padişahlar gibi yapın!" Görülüyor ki bunlar abesle iştigalden başka bir şey değil. Her şey biraz da Osmanlı padişahlarını her istediğini yapabilen Avrupa krallarına benzetmekten kaynaklanıyor. El-insaf!

Son devir ulemâsının büyüklerinden Seyyid Abdülhakim Efendi hazretleri dermiş ki: "Osmanlı padişahları, kendilerinden önceki hükümdarlar gibi değildir. Hepsi dindar insanlar idi. Dini muhafaza ettiler. Dinin direği idiler. İçlerinde bir tane kötü yoktur. Ama aralarında derece farkı vardır." Sevdiği ve büyük bildiği atalarına hakaret edilmesi, insanları incitmez mi? O halde müslümana düşen hüsnü zan etmektir. Kendilerini savunacak durumda olmayan tarihî şahsiyetler hakkında ileri geri konuşmak insana yakışmaz. Hele dedikodu ve iftirâdan kaçınmak, sadece dinî değil, herkesin uyması gereken ahlâkî bir vecibe olduğu unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Ekrem Ekinci
(Marmara Üniversitesi Türk Hukuk Tarihi Profesörü)

43 yorum:

 1. elinize sağlık.ben de sizden bu konu hakkında bir yazı yazmanızı ve eğer Ekrem Buğra Ekinci'nin bu makalesini okumadıysanız, okuyup görüşlerinizi paylaşmanız için ricada bulunacaktım.kalp kalbe karşıymış siz benden önce davrandınız :)

  YanıtlaSil
 2. Elinize sağlık.tşk:)

  YanıtlaSil
 3. Nevzuhur tarihçilere verilen en güzel cevap bu makale olsa gerek.

  YanıtlaSil
 4. Çok güzel kanıt, işte bu dur, Baştan sona harfiyen okudum. Bu konu hakkında ki şüphelerimi tamamen giderdi, çok teşekkür ederim...

  YanıtlaSil
 5. çok sağolun bende osmanlı padişahları böyle olamaz diyordum beni aydınlattınız

  YanıtlaSil
 6. Allah razi olsun ... Hollanda

  YanıtlaSil
 7. bu nevzuhur tarihçi soner yalçın galiba ...

  YanıtlaSil
 8. murat bardakçıya güzel bir ders oldu....

  YanıtlaSil
 9. colin falconerin hürrem adlı romanını okudum ve içinde sinsi bi oyun dödnüğünü anlamakta güçlük çekmedim överken yermeyi gurur okşayark vahşi göstermyi iyi becermş ve KANUNİ Yİ bir çocuk ne yaptğn blmeyen rüzgarda savrulan bi yaprak gibi göstermş adeta tabi öve öve!!bu ve bunun gibi insanlar başta İSLAMA sonra kuyruk acılarından dolayı bizlre düşman...onlar geçmşi unutmuyo ve torunlarının torunlarının dahi untmaması ve intikam alması için uğraşp duruyo..ve biz SADECE HERŞEYİ BLDĞMZLE GURUR DUYUP DURUYORZ ÇOK OYUN DÖNÜYO DİYİP BTRİYORUZ...SİZCEDE ARTIK AYAĞA KALKMA ZAMANI GELMEDİMİ.....

  YanıtlaSil
 10. Divan edebiyatından ve tasavvuftan biraz anlayan, bunu değerlendirmekte zorluk çekmez. Şair ve tarihçilerin kullandığı ıyş ve ışret, sâki ve bâde gibi kelimeleri şahid gösterip de bu hükmü vermek tamamen hatâlıdır. Divan şiirinde meyhane tekkeyi; sâki sevgiliyi ve şeyhi; bâde ve şarap ise ilahî aşkı sembolize eder.(bilmiyorlar hocam(?))

  YanıtlaSil
 11. çok teşekkürler bu bilgiler için. çok işime yarayacak birilerine karşı...

  YanıtlaSil
 12. Ekrem hoca'dan ve koyandan Allahü teala tazı olsun.

  YanıtlaSil
 13. Hocam Dicek söz yok muhteşemmm!

  YanıtlaSil
 14. Padişahları ve Paşaları kötüleyerek tarihi tahrif edip, kötüleyenlerin kesinlikle dini ve milli konulara muhalif etnik intikam peşinde koşan insanlar olduğunu çevremdekiler vasıtasıyle biliyorum. Yani bozacının şahidi şıracı atasözü geçerli.

  YanıtlaSil
 15. Allah (CC) razı olsun. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 16. simdiki zamanda olaylari saptiranlar o zmanlarda yokmuydu vardi tabikide padisahlarin cocukluktan yetismesinde lalalar dan aldiklari egitim adap irfan ilim yani bole yetisen bi insan padisah olunca icmesi mantikla dusunen bi insana bile yanlis gelir he icen varmismidir hangi insan hata hata yapmazz peygamberlerin bile hatalari olurken padisahlarin neden olmasin ama evliya gibi padisahlara bu yakistirmalar hic dogru degil hocamdan ALLAH razi olsun ama padisa

  YanıtlaSil
 17. ALLAH razı olsun ...

  YanıtlaSil
 18. hocamı tebrik ve takdir ettiğim gibi müteşekkirim de,
  paylaşanlara da müteşekkirim

  YanıtlaSil
 19. Adam emevi yöneticilerini övmüş, iman sahibidir demiş, abbasilerle bir kefede tartmış, siz ağzına sağlık diyorsunuz. Neyin kafası bu be!

  YanıtlaSil
 20. "Tarihçilerin Şeyhi" lakaplı Prof. Dr. Halil İNALCIK hocayı, bilgisi herkesçe kabul gören çağımızın en önemli Profesörlerinden Prof. Dr. İlber ORTAYLI hocayı kimse yabana atamaz arkadaş. Atarsa, İlber Hocanın da dediği gibi "CAHİL"den öteye gidemez.
  Evet bu iki dehanın gördüğü arşiv belgelerini bugün bu ülkedeki hiçbir hoca görmemiştir belkide ve bu hocalar içtiğini söylüyor. Böyle mesnetsiz savunmalara gerek yok. Osmanlı Padişahlarını ve tarihini, Padişahların içtiğini söyleyen insanlarda seviyor. Onların içmesi, bizim atamız olmadığı, Gazâ ve Cihâd yapmadıkları anlamına gelmez. İnsanoğlu bilfiil günah işleyebilir. Ama burda; yok efendim, Padişahlar aileleriyle yemek yemezdi, yok efendim içerken gördün mü gibi kuru savunmalar yapmanın da bir anlamı yoktur. Hadi diyelim aileleriyle yemek yemediler, hadi diyelim kimse içerken görmedi. Ulan sarayda Hünkarın mutfağı ile saray ahalisinin mutfağının bir olabileceğini mi düşünüyorsun ailesiyle bile yemek yemeyen Padişahın varlığından bahsederken. Peki bu saray mutfaklarına giren çıkanlar kayıt edilmedi mi sanıyorsun ? Osmanlı teşkilatlanmasında, mutfağa giren bir baş soğan bile kayıt ediliyorken, zehirlenme riski bile olan hünkarın mutfağına girenler kayıt edilmedi mi ? Peki bu kayıtlara baktığımızda karşımıza çıkan sürprizlere ne diyecek bunları yazan "hoca (!)" ?
  Bakın arkadaşlar, bir tarihi olaydan veya kişilikten bahsederken objektif olmak zorundasınız. Artık olun bir zahmet ! Osmanlı Padişahlarını bende seviyorum. Nitekim sevmemek ahmaklık olur. Ama benim Osmanlı Padişahlarını sevmem, Osmanlı İmparatorluğunu, tarihini sevmem; Padişahlar içmesine rağmen sırf onları daha iyi göstereyim, belli siyasi ideolojime veya düşünceme ortak edeyim, malzeme edeyim diye, yaptıkları bir durumu yapmamışlar gibi göstermemi gerektirmez.
  Kardeşim içiyorlardı ve ben bir Atatürkçü ve Müslüman olarak, içmelerine rağmen Osmanlı Padişahlarını seviyorum. Osmanlı tarihini seviyorum. Siz inanmaya devam edin beyninizi yıkamaya çalışan, sizi ilimden irfandan uzaklaştıran bu zatlara !!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. burdaki tek mantıklı ve tutarlı yazı seninki sanırım :)

   Sil
  2. Şapka çıkarıyorum

   Sil
  3. Zaten Aatatürkçü olman tek başına gerçek anlamda senin kendini br üyesi zanettiğin müslümanlığın içkinin yakınından bile geçmediğini neden kavrayamdığını gayet tabi anlatıyor.

   Ben dahi bu aciz irademle içkiye ve dahi diğer tüm haramlara dikkat ederken İslamiyete hizmetleri bu kadar aşikar olan koskaca devlete hükmetmiş padişahların iradelerine hükmedemeyip içki içebilecekleri nasıl hafzalan alıyor ???
   Böyle bişeye ancak bir zamanlar islamiyeti kullanıp daha sonra yerini garantileyince ortadan kaldırmaya etkisiz hale getirmeye çalışan senin gibi islam düşmanı ZAVALLI Atatürkçüler inanabilir ve savunabilir...

   Sil
 21. Yahu içki içseler ne olacak?
  İçmeseler ne olacak?
  İyi insan olsun ama varsın akşamları bir, iki kadeh içsin kime ne? Günahsa da hesabını Allah'a verir. Ayrıca içip içip karısını, çocuğunu dövüp, öldürüp sokağa atacak kadar içmek başka, kimseye zararı dokunmadan içmek başka.

  Asıl önemlisi bu padişahların çoğu öz oğullarını boğdurtmuş
  öz torunlarını boğdurtmuş...
  içki içse ne olacak içmese ne olacak?
  İnsan kendi öz evladını, 7 yaşındaki öz torununu boğdurtur mu?
  Torun bu ya, kendi canından bir parça...insan 'torun sevgisi bambaşka' der
  dede dede diyecek boynuna sarılacak torununu öldürtmek nasıl bir canilik?
  Normal bir insan yapsa gazetelere manşet olur herkes cani der, canavar der
  padişahlar yapınca normal mi oluyor?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hay yaşa,aklı selim biri daha...

   Sil
 22. fatih ile yavuz da içerdi.

  YanıtlaSil
 23. Bakın Kadir Mısıroğlu bile II.Selim içerdi diyor...İzleyin görün...Bırakın artık şu irrasyonel bakış açısını...İnsan doğasını yok sayarak akıl yürütürseniz çıkacak sonuç gerçek olamaz...

  https://www.youtube.com/watch?v=zbWAsbTbidA

  YanıtlaSil
 24. arkadaşlar okudukça şaşıyorum sizlere...adam içki içse ne olur içmese ne olur,ATATÜRK içki içti diye tü kaka ilan edenler ATATÜRKten daha mı dindar,daha mı masum,daha mı Allaha yakın...bırakın bu işleri..HERKES KENDİNDEN SORUMLUDUR...köprüden el ele değil tek başınıza geçeceğine inanıyorsun da başkalarının içki içerse dinsiz,yobaz,vicdansız olduğuna nasıl kanaaat getiriyorsun?..yazar demiş ki ;"yok padişahlar tabi ki içki içmez müslüman dini bütün insanlardı onlar"..NE BİLİYORSUN? Cumaya birlikte mi gittin,ikindiyi beraber mi kıldın ne biliyorsun?? İyi yi kötüyü biz yakıştıramayız,o kendi hür idaresi ve davranışlarıdır....Ben şimdi size desem,"ya bu padişahların 3 te 1 i oğlancı,3 te 2si yabancı hatun düşkünü devşirme soyu,geri kalanı da evlat,kardeş katili,sonuncusu da alenen kaçtı gitti sattı ülkeyi" o yüzden takılmayın böyle abidik gubidik işlere,insanda VİCDAN OLSUN,SEVGİ OLSUN,YÜREK OLSUN,gerisi Allah ile KUL arasında SANANE !!!!..... Saygılarımla

  YanıtlaSil
 25. Sorun şu ki Ekrem Ekinci gibi "Prof" ünvanını taşıyan kimileri, sırf ideolojik fikirlerine ters geldiği için apaçık gerçekleri inkar etmekte, bilime ve gerçeğe ihanet etmekte sakınca görmemektedirler.

  Şunca yalanın hangi birini düzelteyim? Hadi 4. Murat örneğini ele alalım... 4. Murat'ın ayyaş olduğunu söyleyenlerden birisi Evliya Çelebi'dir ki kendisi padişahın musahiplerindendir. Ayrıca padişaha hiçbir garazı olmadığını, çok lütfunu gördüğünü ve sevdiğini de ifade etmek isterim. Evliya Çelebi 4. Murat'ın içkiciliğini ve eşcinsel ilişkilerini anlatırken, son derece sıradan bir olay gibi anlatır. Yani ne över, ne yerer... Zira o dönemde yaygındır... Üstelik Evliya Çelebi dindardır. Ömrünce bir yudum içki içmediğini övünerek anlatır. Evliya Çelebi'nin anlatımı kulaktan dolma değildir, bizzat gördüklerini anlatır.

  Şimdi ünvanı "prof" olan şahıslar Evliya Çelebi Seyahatnamesinin tam metnini bir kere bile okumamışlar mıdır veya yalancı mıdırlar? Bilemiyorum. Siz piyasadaki özetlerine bakmayın. Seyahatnamenin tam metni şöyle:

  http://www.kitapyurdu.com/kitap/evliya-celebi-seyahatnamesi-10-cilt/267950.html

  Neyse ki Prof. Dr. Halil İnalcık gibi hakiki tarihçilerimiz de var. Bakın bakalım Osmanlı dahil İslam devletlerince yöneticilerin içkiyle arası ve içki meclisleri nasılmış?

  http://www.dr.com.tr/Kitap/Has-Bagcede-Ays-u-Tarab/Halil-Inalcik/Arastirma-Tarih/Tarih/Osmanli-Tarihi/urunno=0000000640083

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Nedim kardeşim bravo. Sekse, yani zevke meraklı olan, seks için saraylarında yüzlerce cariye hatta oğlan besleyen bu adamların içki/esrar gibi zevklerden uzak durabilmeleri mümkün olabilir mni?

   Sil
 26. Padisahlara utanmadan iftira atanlar yarın mahserde yüz yüze geleceğinizi aklınızdan çıkarmayın!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bacım haklısın. ama bunlarda allah korkusu, ahiret inancı yok ki.

   Sil
 27. Tamda yatmadan onceki saatte ilac gibi geldi hikayeniz.. yahu o kadar inanclu kur ani bilen ulema tarafindan yetistirilen nerdeyse peygamber efendimize denklik vereceginiz padisahlar araf suresi 3 bilmiyorlarmiydi ki hepsi bilmem ne efendiye bagli diye yazmissiniz. İnanilir gibi degil. Kaldiki icmisse icmistir kime ne bundan. Yaptiklari ise bakin...

  YanıtlaSil
 28. Size ne içki içmesinden, içince kötü adam mı oluyor, yazıyı okumadım kim içiyor içmiyor okumama bile gerek yok. Önce kendi beyninizi temizleyin, kızların kalçalarını izlersiniz ama hayalde kurarsınız sizi gidi ikiyüzlü yaratıklar. Adam gibi namaz kılanımız yok gelip burda ahkam kesiyosunuz.

  YanıtlaSil
 29. Yazı için tebrik ederim çok mühim bir konu idi Osmanlı padişahlarının içki içip içmemesi,gelecek yazınız Osmanlı padişahlarının kıldıkları namaz, tuttukları oruç ve ne kadar sevap kazandıkları olsun. Araştırma konusunda oldukça başarılı olduğunuzu görüyorum misal yüzyıL önce yaşamış bir padişahın içki içmediğine kesin kanaat getirdiniz.Sultan II. Abdülhamit içki içmemiş olsun bu bilgi bize ne kazandırdı? Bu bilgi bizim yaşamıma ne kattı? Veya içki içmiş olması bize ne kazandırdı ?Çevremizde hangi sorunu çözmüş oldu? II. Abdülhamit'in siyasi yaşamından bahsetseydiniz çok daha başarılı ve bilgilendirici bir yazı olurdu .Bu konuyu televizyonda tartışan gazeteci ne kadar basitse siz de onun kadar basit ve sığsınız bu ülkede ve dünyada çözüm bekleyen milyonlarca sorun varken bu konuyu araştırmanız tam bir zaman kaybı olmuş ve dem vurduğunuz İslamiyet dini zamanın boşa harcanmasını tam bir kayıp olarak nitelendirir.

  YanıtlaSil
 30. Yazı için tebrik ederim çok mühim bir konu idi Osmanlı padişahlarının içki içip içmemesi,gelecek yazınız Osmanlı padişahlarının kıldıkları namaz, tuttukları oruç ve ne kadar sevap kazandıkları olsun. Araştırma konusunda oldukça başarılı olduğunuzu görüyorum misal yüzyıL önce yaşamış bir padişahın içki içmediğine kesin kanaat getirdiniz.Sultan II. Abdülhamit içki içmemiş olsun bu bilgi bize ne kazandırdı? Bu bilgi bizim yaşamıma ne kattı? Veya içki içmiş olması bize ne kazandırdı ?Çevremizde hangi sorunu çözmüş oldu? II. Abdülhamit'in siyasi yaşamından bahsetseydiniz çok daha başarılı ve bilgilendirici bir yazı olurdu .Bu konuyu televizyonda tartışan gazeteci ne kadar basitse siz de onun kadar basit ve sığsınız bu ülkede ve dünyada çözüm bekleyen milyonlarca sorun varken bu konuyu araştırmanız tam bir zaman kaybı olmuş ve dem vurduğunuz İslamiyet dini zamanın boşa harcanmasını tam bir kayıp olarak nitelendirir

  YanıtlaSil
 31. Eşeğe altın semer vursan ne yazar.Esek yine eşek.Adamlara istediğin delili getir hakkaniyetsiz olduktan sonra.

  YanıtlaSil
 32. Bunlar özel değil. Genel! Genel!

  YanıtlaSil
 33. vay be meğerse emevi halifeleride osmanlı padişahlarıda sütten çıkmış akkaşıkmış lafınada inanılmayacak kişi başka mezhepten olduğu için miymiş ne güzel açıklamalar.Vay bu ünvanlara ve diplomalara yazık yazık.sanki çok önemli bir konu ve savunma uğraşısı.

  YanıtlaSil
 34. Yorum atanlar arasında "içiyorsa ne var, içki içen kötü mü oluyor" diyenler hangi kafayı yaşıyor? Bu insanlar islam halifesi. Konu içki ve insani değerler değil, islam halifelerine içki içiyor denmesi. İçki islamda haramdır hatırlatayım da böyle saçma sapan laflarla girmeyin cümleye...

  YanıtlaSil

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.