21 Kasım 2009

On Soruda Osmanlı'da Şehzadelik

1.Şehzadeler nasıl tahta çıkarlardı?

Türk devletlerinin (bulunabilen) kayıtlı/belgeli tarihi Mete Han (Oğuz Han) (M.Ö. 234-174) yönetimindeki Büyük Hun İmparatorluğu dönemine kadar uzanır.

Bu yüzden daha sonraki dönemlerdeki birçok uygulama, "Oğuz töresi" olarak adlandırılmıştır. Oğuz töresine göre, mülkün (yönetimin) sahibi, hanedandır. Türk devlet geleneğine göre devlet, hanedan üyeleri tarafından ortak olarak idare edilirdi.

Devlet başkanı seçiminde yazılı bir sistem olmadığı gibi katı bir fiili sistem de yoktu. Hanedanın her üyesinin devlet başkanı olma hakkı vardı. Hanedan içindeki en hırslı, en ehil şehzade, devletin bir sonraki başkanı olurdu. Bu olgu, yönetimin, adaylar içindeki en kaliteli şehzadelere geçmesi imkânını verse de, zaman zaman karışıklığa yol açtığı da bir vakıadır.
2.Osmanlı şehzadeleri nasıl yetiştirilirdi?

Osmanlı şehzadeleri eğitimlerinin nazari kısmını sarayda almaya başlarlardı. Dönemin alanlarındaki önde gelen bilginleri, şehzadelere hoca olarak tutulurdu.

Şehzadeler, yabancı dil olarak Arapça ve Farsça'yı mutlaka öğrenirlerdi.

Şehzadeler sarayın üçüncü avlusunda, iç oğlanlarla birlikte ata binmeyi ve silah kullanmayı da öğrenirlerdi. Osmanlı şehzadeleri, aldıkları nazari eğitimlerin uygulamasını yöneticilik yaptıkları sancaklarda öğrenirlerdi.
3.Sancağa gönderilme ne zaman sona erdi?

Kânuni döneminde Şehzade Bayezid'in isyan etmesinden sonra, sancaklara sadece "veliaht şehzade" olan oğlu gönderildi. II. Selim'in oğlu III. Murad ve III. Murad'ın oğlu olan III. Mehmed, Manisa'da Sancakbeyi olarak görev yaptılar.

Veliaht şehzadeler sancak valiliği yaparken; diğer şehzadeler Topkapı Sarayı'nda denetim altında yaşarlardı. Veliaht şehzade tahta çıktıktan ve bir varisi olduktan sonra, devletin bekâsı için diğer şehzadelerin hayatlarına son verilirdi.

1595'te tahta geçen Sultan III. Mehmed döneminden itibaren artık en büyük şehzade de sancağa gönderilmedi; bütün şehzadeler Topkapı Sarayı'nda yaşamaya başladılar.

Sultan I.Ahmed 1603'te tahta çıktığında, çocuğu olmadığı için kardeşi Şehzade Mustafa'yı öldürtmedi. Oğulları olduktan sonra da devlet adamları, padişahın kardeşini öldürmesine izin vermediler. Bu tarihten sonra, yaklaşık iki yüz yıldır uygulanan şahzade infazları son buldu ve hanedanın bütün üyeleri Topkapı Sarayı'nda denetim altında yaşadılar.
4.Sancak işi, kâğıt üzerinde nasıl yürüdü?

III. Mehmed döneminde şehzadelerin sancağa gönderilmeleri geleneği sona ermişti; ama veliaht şehzadeye sancak tevcih edilmeye de devam ediliyordu.

Hanedanın en büyük şehzadesi kâğıt üzerinde de olsa bir sancak yöneticiliğine tayin edilirdi. Ancak sancağa şehzadenin yerine vekili olarak bir devlet adamı, "mütesellim" adıyla gönderilirdi.
Sultan İbrahim'in oğlu Şehzade Mehmed'e, dört yaşındayken Manisa sancağı tevcih edilmiştir. IV. Mehmed'den itibaren kâğıt üzeri sancak tevcihi uygulaması da sona erer.
5.Şehzade sancakları hangileriydi?

Osmanlı İmparatorluğu'nda şehzadeler, babalarının padişahlığı döneminde -yanlarında "lala" adı verilen tecrübeli bir devlet adamıyla birlikte- sancaklara vâli olarak gönderilirlerdi.

Sancak valiliği sayesinde, şehzadeler devlet idaresini öğrenirlerdi. Amasya, Kütahya ve Manisa "şehzade sancağı" olarak tanınırdı. Genellikle bu iller seçilse de, şehzadelerin yöneticilik yaptığı sancaklar şüphesiz bu vilayetlerle sınırlı değildi. Haldun Eroğlu'nun araştırmasına göre, İmparatorluk tarihi boyunca şehzadelerin Sancak Beyliği (Valilik) yaptığı vilayetler şunlardır:

Bursa, İnönü, Sultanhisar, Kütahya, Amasya, Manisa, Trabzon, Şebinkarahisar, Bolu, Kefe, Konya, Akşehir, İzmit, Balıkesir, Akyazı, Mudurnu, Hamidili, Kastamonu, Menteşe (Muğla), Teke (Antalya), Çorum, Niğde, Osmancık, Sinop, Çankırı.
6.Şehzade lalalarının görevleri nelerdir?

İmparatorluk döneminden önce şehzadelerin yanına "atabey" adı yerilen görevliler verilirdi. Aynı sistem geliştirilerek kullanılmaya devam edildi ve şehzadelerin yanındaki görevlilere "lala" denildi.

Osmanlı şehzadeleri bir sancağa gittiklerinde, yanlarında bulunan lala, bölgenin idaresinden ve şehzadenin eğitiminden sorumlu olurdu. Merkezden yazılan yazılarda, şehzade değil, lala muhatap alınırdı.

Şehzadelerin davranışlarından lalalar sorumlu tutulurdu. Lala aynı zamanda şehzadenin, padişah otoritesine karşı herhangi bir faaliyete girmesini engellemekle de yükümlüydü.

Şehzadelerin sancağa çıkma uygulaması sona erdikten sonra, lala tayini yine devam etmiş ama bu kez lalalar saray görevlileri arasından seçilmişlerdir.
7.Şehzadeler sarayda nerede yaşarlardı?

IV. Mehmed döneminde, 1653'te hanedanın diğer erkek üyeleri Topkapı Sarayı'nda, Harem'e bitişik "şimşirlik" denilen yerde yaşarlardı.

Bir adı da "kafes" olan bina 12 odadan meydana geliyordu. Binada Şehzadelerin rahatı için her türlü kolaylık vardı. Ancak yüksek duvarlarla ve şimşir ağaçlarıyla çevriliydi. "Şehzadegân Dairesi" olarak yaptırılan bina adını çevresindeki ağaçlardan almıştı. Binanın çift taraflı demirlerle kilitlenen iki kapısı vardı. Kapıların hem önünde hem de arkasında zenci hadım ağalar nöbet tutarlardı.

Şimşirlik binasını 1756'da gören Fransız tüccar Jean Claude Flachat, binanın sağlam bir kaleye benzediğini söyler.

Şimşirlikte tutulan şehzadeler dışarıya çıkamazlar, kimseyle haberleşmelerine izin verilmezdi. Hastalandıklarında hekimler şimşirliğe giderler, tedavilerini orada yaparlardı.
18. Yüzyıl'ın ortalarından itibaren, şehzadelerin şimşirlikteki hayatları daha rahatladı. 1753 ile 1757 yılları arasında tahtta bulunan Sultan III. Osman döneminde, şimşirlik binasının şekli değiştirildi, duvarlar alçaltılarak, binada yeni pencereler açıldı.

Padişah, Beşiktaş'takine ya da diğer saraylara gittiği zamanlarda, yanında şehzadeleri de götürmeye başladı.
8.Sarayda zaruri ikamet ne tür sonuçlar verdi?

Padişahlar bayram törenleri haricinde, şimşirlikte yaşayan şehzadelerle görüşmezdi. Şehzadelere fazla eğitim de verilmezdi.

Şimşirlik, Osmanlı padişahlarının kardeş ve yeğenlerini artık infaz ettirmek istememelerinin bir ürünü idi. Fakat saraydaki şehzadeler, kötü niyetli kişiler tarafından padişahlara karşı zaman zaman bir tehdit unsuru olarak kullanıldılar.

Şimşirlikteki hayat, zaruret icabı Şimşirlikten tahta çıkan padişahların silik kalmasına yol açtı. Özellikle 17. Yüzyıl'ın ikinci yarısında bu şekilde tahta çıkan bazı şehzadeler, doğru düzgün eğitim almadıklarından ve dünyadan haberdar olmadıklarından tahta çıktıklarında çok zorluk çektiler ve devlet erkanı tarafından yönlendirildiler.

İki yüzyıl süren kardeş katli (hele küçük yaştaki şehzadelerin infazı) bugün bize vahşet gibi geliyor. Ancak her şeyi döneminin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir.

Kardeş katlini ortadan kaldırmak için katı bir veraset sisteminin oturtulması gerekliydi. Bu ise ancak 17.Yüzyıl'ın başlarından itibaren ekberiyyet (yani hanedanın en büyüğünün tahta geçmesi) sisteminin hayata geçirilmesiyle sağlanabilmiştir.

Her halikârda kardeş katlinin meşrulaştırılması Osmanlı'yı Türk tarihi içinde, farklı bir konuma taşımıştır. Bu sayede altı asırlık imparatorluk hayatında bölünme yaşanmamıştır.
9.En son, ne zaman bir şehzade öldürüldü?

Osmanlı hanedanında ilk olarak I.Ahmed kardeşi Mustafa'yı öldürtmemişti. Ancak kardeş katli hemen kalkmadı. Sonrasında birkaç istisna yaşandı.

I.Ahmed'in oğlu II. Osman, kendisinden birkaç ay küçük kardeşi Şehzade Mehmed'i hükümdarlığı sırasında infaz ettirdi. Daha sonra tahta çıkan IV. Murad da, sarayda entrikaların alıp başını yürümesi üzerine bu yola başvurmak zorunda bırakıldı.

IV. Mehmed, kardeşlerini öldürmeye çalışmışsa da, başta Valide Sultan olmak üzere, devlet ileri gelenleri buna engel oldular. IV. Mehmed'in teşebbüslerinin başarılı olmamasıyla kardeş katli dönemi, bir istisna dışında sona ermiştir.
10.Şehzadelerin çocukları ne olurdu?

Şehzadelerin hizmetinde câriyeler ve hadım ağalar vardı. Fakat bu hadım ağalar, yanlarında biri olmadan şehzadelerle görüşemezlerdi.

Hadım ağalar şimşirlik binasının alt katında bulunan odalarda kalırlardı.

Şehzadelerin her tülü ihtiyacı şimşirlik binasındaki dairelerde karşılanırdı. Şehzadeler, kendilerine uygun görülen cariye ile cinsel ilişkiye girebilirlerdi; ama çocuk sahibi olamazlardı. Kazara hamile kalan cariyelerin çocukları düşürülürdü. Bazılarının gizlice doğumu sağlanmış, saray dışında büyütülmüştür. Şehzadelerin sakal bırakmaları yasaktı. Sakal, padişahlığın sembolü olarak görüldüğünden ancak tahta çıkan şehzade "irsal-i lihye" adı verilen bir törenle sakal bırakırdı.

Erhan Afyoncu
(Popüler Tarih, 54.Sayı, Mayıs 2005)

15 yorum:

 1. Biz olaya sadece insan katliamı olarak bakıyoruz.Bu kıyımı yapanları vicdansız olarak addediyoruz.Ama Padişah için hiç de kolay olmadığını düşünüyorum.Düşünün kardeş,evlat,torun katli.Ama devletin baki olması için gerekli imiş olmuş.Güzel bir konuydu açıklamalar da güzeldi.Çok teşekkürler
  Syg.
  Pürnur

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şurda anlatılanlar doğru ise osmanlı sarayı asla islami bir görüntü vermiyor .

   Sil
 2. Bu zamanın şartlarıyla tarihi değerlendirmek komediden ibaret olur. Ayrıca bunu çok vahşi birşeymiş gibi göstermenin de manası yok. İslam'da, islam devletinin bekaası için taht kavgasına son verecek herşey mübahtır. Kitapla yaşayan bir devlet de elbette kitaba uyacaktır. Bundan daha doğal birşey olamaz.

  Fatih Sultan Mehmed'in 3 evladından Mustafa'nın küçük yaşta bir hastalık sonucu ölmesinden sonra Fatih günlerce kendisini bir odaya kapatmış ve sabahlara kadar avazı çıktığı kadar bağırana kadar ağlamış. Bunu, o zamanın vakanivüsleri yazmıştır. Bir de düşünün, bu kadar duygusal insanlar "katliam" yapıcak. Saçmalamaya lüzum yok..

  YanıtlaSil
 3. sağolun ellerinize sağlık güzel olmuş

  YanıtlaSil
 4. İsyan eden kardeşini oğlunu öldüren padişahlara lafım yok.Gerekeni yapmışlar.Ama sırf ilerde ayaklanabilir diye ayaklanmamışken,oğlunu,torununu,kardeşini öldüren padişahlardan hiç hoşlanmıyorum.Örneğin Kanuni oğlu mustafayı öldürdükten sonra,mustafadan olma torunu 7 yaşındaki mehmetide ilerde ayaklanabilir diye öldürmüş.Ayrıca oğlu bayeziti öldürdükten sonra,bayezitden olma çocuk yaşlarda beş torununu da öldürmüş.Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.Ben bunu niye yaptıklarını anlayamıyorum.

  YanıtlaSil
 5. Arkadaslar olayi suslemeye gerek yok bence. Sebep ne olursa olsun masum bir insani oldurmek cinayettir islam`da. Ingiltere 1500 yildir ayakta ona bakarsan ama kardes katli diye bir kanun yok. Evet onlarda da el altindan entrika vs var belki ama Osmanli musluman degil miydi? Bir gemide 100 kisi olsa, bir tanesi masum digerleri katil olsa da o gemiyi batiramazsin. Devletin bekasi bir masumun hayatindan daha onemli degildir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Yoktur ama kraliyet ailesi içinden çıkanlar, asiller ve onların oluşturduğu soylu parlamentosu arasında kanlı iç savaşlar çıkmış, hatta ülke bir ara Cumhuriyet haline getirilmiş, ardından hanedan değiştirilmiştir. Hatta buldukları kral, İngilizce dahi bilmeyen bir Alman prensi çıkmıştı. Avrupa'da hanedanlar zırt pırt evlenerek bağlantı kurmuş, sonra savaşmış, sonra tekrar barışmıştır.

   Devletlerin hepsinin tarihi ''kanlı''. İslâm bugün ayaktaysa, Osmanlılar sayesinde.

   Sil
 6. Bir can... dünyaya bedeldir.. sayın yorumcular.. yapılanları hoşgörenlere...içinizden bırakın tahtı.. dünyayı vereceğiz deseler..canından vaz geçecek varmı?... yani... ben öldükten sonra..neyleyim.. osmanlıyı..sultanlığı..

  YanıtlaSil
 7. Hainse oldurulur ama gunahsiz bir kisi nasil oldurulur ve buna hakli zemin aranir yazik ki yazik

  YanıtlaSil
 8. şüphesiz Allah en doğrusunu bilendir..

  YanıtlaSil
 9. Devletin bekası neyi gerektiriyorsa o yapılmıştır.Zaten bütün bu millet canını devleti için vermeye hazırdı o zamanlar.

  YanıtlaSil
 10. Hiçbir şey kardeş, evlat, torun katlini mazur göstermez.
  İngiltere, Fransa Avrupa daki diğer krallıklar da böyle bir şey yoktu...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. vardı . hamlet bunu anlatır . tüm hanedanlıklarda kadeş katli vardı. ama islama asla uygun değil . zaten kuranda istenen seçim le yönetilmek

   Sil
 11. Değerli Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de "Devletin bekası söz konusu olduğunda Allah'ın emirleri değil, padişahın buyrukları geçerlidir" diye bir kelam işiteniniz var mı?

  Elbette yok. Öyleyse şehzade katliamları da aziz dinimizin yasakladığı en adi cinayetlerden farklı değildir.

  Ne olurdu; şehzadelerin hepsi güçlü bir beşeri ve dini eğitimden geçirilselerdi..! Ne olurdu, o şehzadeler devletin İmar, Hukuk, İlahiyat, Tıp, gibi uzmanlık isteyen konularında devlet bürokrasisine ve vilayetlerin yönetimine atansalardı. Ve tabii içlerinden vakti geldiğinde en ehil olanını seçecek bir heyet marifetiyle Devlete Padişah olarak atansalardı. Tabii ki dünya da herşey dosdoğru işlemiyor, hata ve isyan eden şehzadelere de yine devlet nizamı içerisinde bir heyetin vereceği karar ile cezaları takdir edildeydi... Fena mı olurdu?

  Kur'an'ın açık emirleri ortadayken yeni bir din icad edip şahzade katliamlarını mazur göstermenin alemi yok. üstelik bu katliamları yapan ve yaptıranların İSLAM HALİFESİ sıfatını taşıdıklarını da dikkate alacak olursak, bu katliamların İslam dininin öğreti ve gelenekleri ile dış dünya tarafından algılanma biçimine de çok zarar verdiğini söylemek sanırım yanlış olmaz.

  Son kelam, ben Kur'an'ı Kerim de "şehzade ve (anne karnındaki) cenin katliamını makul ve zorunlu gösterecek bir Allah kelamına raslamadım".. Rastlayan varsa yukarıda söylediklerimin hepsini geri alıp özür dilemeye hazırım.. Saygılarımla..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. elinize sağlık, tam anlamıyla mükemmel olmuş.

   Sil

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.