22 Kasım 2013

"Biz Kürdler Düvel-i İtilâfiyye'den Merhamet Dilemeğe Tenezzül Etmiyoruz."

Kürt Ve Arap İleri Gelenlerinin
1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çektikleri İki Telgraf
1. TELGRAF

(Latin harfleriyle transkripsiyon)

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyâset-i Celîlesine

1920'de Fransızların teşvîkiyle Şeyh Ğarîbzâde Fuâd ve amûca zâdesi Kemâl ve polis müdir-i esbakı Emîn Efendiler Arab İttihâd ve Alevî Kulübü nâmıyla bir cemiyyet açarak Kilikya'nın Fransız himâyesi altında bir muhtâriyyetle idâre idilmesi içün Londra Konferansı’na mürâcaat itdiklerini ve hatta yerli Arabları temsîl itmek üzere bir de murahhas gönderildiğini haber aldık.

Şimdiye kadar kardaş arasına nifâk sokmağa muvaffak olamayan Fransızlar bu defa da bir takım aceze ve fukarâyı tehdîd ve birkaç denîyi pâre ile ıtmâ' iderek bütün Arabları temsîl itmek küstâhlığında bulunuyorlar.

Aylardan beri Anadolu Hükûmet-i Millîyyesi zîr-i cenâhında Türk kardaşlarıyla tahlîs-i vatan içün yan yana muhârebe iden Adana Arabları eşrâf, ayân ve ashâb-ı serveti bağ ve bağçeleri ve çiftliklerini mağâza ve dükkanlarının Ermeniler tarafından yağma ve tahrîb idilmesine câni Fransız hükûmetinin alenen müsaade ve müsâmaha itdiği fiilen görülmüşdür.

Binaenaleyh asırlardanberi hem dîn ve ayn-ı hakka mâlik olarak beraber yaşadığımız Türk kardaşlarımızdan hiç bir vechle iftirâkı kabul idemeyeceğimizi ve Ankara Hükûmet-i Millîyye ve meşrûasına rabt-ı mukadderât itmekden başka ğayemiz olmadığı ve câmia-i islâmiyyeden bizi ayıracak her hangi bir karârı silâhımızla ve kanımızın son damlasına kadar müdâfaa içün ahd-ü mîsâk itdiğimizi âlem-i medeniyyete teblîğ buyurmanızı ve eşhâs-ı merkûme hakkında da hıyânet-i vataniyye kânununa tevfîkân sedîd-i ta'kîbât icrâsını istirhâm eyleriz.

Abdülaziz bin Hüseyin, Hasan Abdullah, Ahmed Bin Hüseyin, Kars'ın Entam kariyesi Arab ahalisi namına Muhammed Bin Muhammed, Arap Âbidin, Ahmed Bin Adürrahim, Hüseyin Bin Kemal, Halil Bin Numan, Muhammed Bin Musa, Muhammed Bin Muhammed, Mustafa Muhammed Bin Ammad, Abdülkadir Bin Mustafa, İbrahim Bin Halil, Arab İsa Bin Hüseyin, Muhammed Bin Hüseyin, Âbidin Ali Bin Halil

(Bugünkü Uydurma Türkçesiyle)

Ankara Büyük Millet Meclisi Yüce Reisliğine

1920'de Fransızların kışkırtmasıyla Şeyh Garipzade Fuat ve amcaoğlu Kemal ve bir önceki polis müdürü Emin Efendiler “Arab Birliği ve Alevi Kulübü” ismiyle bir dernek açarak Kilikya'nın Fransız koruması altında bir özerklikle yönetilmesi için Londra Konferansı’na başvurduklarını ve hatta yerli Araplar adına davranmak üzere bir de delege gönderildiğini haber aldık.

Şimdiye kadar kardeş arasına anlaşmazlık sokmaya başaramayan Fransızlar bu defa da bir takım acizleri ve fakirleri korkutarak ve birkaç alçağı parayla doyurarak bütün Araplar adına davranmak küstahlığında bulunuyorlar.

Aylardan beri Anadolu Milli hükümeti kanadı altında Türk kardeşleriyle vatanın kurtuluşu için yan yana savaşan Adana Arabları eşrafı, ileri gelenleri, servet sahipleri bağ, bahçe ve çiftliklerinin, mağaza ve dükkanlarının Ermeniler tarafından yağma ve tahrip edilmesine cani Fransız yönetiminin açıkça izin verdiği ve koruduğu görülmüştür.

Bundan dolayı asırlardan beri aynı din ve aynı hakka sahip olarak beraber yaşadığımız Türk kardeşlerimizden hiçbir suretle ayrılığı kabul edemeyeceğimizi ve meşru Ankara Milli Hükümetine kaderimizi bağlamaktan başka amacımız olmadığı ve İslam camiasından bizi ayıracak herhangi bir kararı silahımızla ve kanımızın son damlasına kadar korumak için söz verip yemin ettiğimizi medeniyet alemine bildirmenizi ve adı geçen kişiler hakkında da vatana ihanet kanununa uygun olarak doğru bir kovuşturma yürütmenizi rica ederiz.

2. TELGRAF

(Latin harfleriyle transkripsiyon)

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyâset-i Celilesi’ne

Kürdler küçük lokmanın pek kolay yutulacağını vaktinden çok evvel anlamışlardır. Türk birliğinden ayrılmak zihniyyetinde bulunanları Kürdler kendi milletlerinden add itmezler. Kürdlerin mukadderâtı Türk'ün mukadderâtıyla tev’emdir. Biz Kürdler Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükûmetinden başka halâskâr beklemediğimiz gibi düvel-i itilâfiyyeden merhamet dilemeğe tenezzül itmiyoruz. Mîsâk-ı Millî dâhilinde sulh akdi edilmesini teminen bütün varlığımızla hükümetimize müzaheret edeceğimizi Türkiya Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahilinde Kürdlüğün ayrı bir unsur olarak telakkîsini hiç bir zemân işitmek istemediğimizi arz ile muvaffakiyyetler temennî ve takdîm-i ta’zimât eyleriz.

Aluçlu Aşiret Reisi Muhammed, İzoli Aşiret Reisi Hacı Fiya Sebâti, Ulemâ-i Ekrâd’dan Bekir Sıdkî, Bâricgân Aşiret Reisi Halîl, Bükler Aşiret Reisi Hüseyin, Ulemâ-i Ekrâd’dan Rüşdî, Ulemâ-i Ekrâd’dan Avnî, Eşraf-i Ekrâd’dan İzdelili Fehim, Ulemâ-i Ekrâd’dan Halîl, Cürdî Aşiret Reisi Muhammed, Zîve Aşiret Reisi Halîl, Ulemâ-İ Ekrâd’dan Hâfız Muhammed, Deyükân Aşiret Reisi Hüseyin, Eşrâf-ı Ekrâd’dan İbrâhîm, Eşrâfdan Sâdık, Zebûhlu Halîl

(Bugünkü Uydurma Türkçesiyle)

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Yüce Reisliğine

Kürtler küçük lokmanın pek kolay yutulacağını vaktinden çok önce anlamışlardır. Türk birliğiden ayrılmak düşüncesinde bulunanları Kürtler kendi milletlerinden saymazlar. Kürtlerin kaderi Türk'ün kaderiyle ikizdir. Biz Kürtler Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinden başka kurtarıcı beklemediğimiz gibi İtilaf Devletlerinden merhamet dileme durumuna düşmüyoruz. Milli Yemin içinde barış antlaşması yapılmasını sağlamak üzere bütün varlığımızla hükümetimize yardım edeceğimizi; Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti içinde Kürtlüğün ayrı bir parça olarak anlaşılmasını hiçbir zaman duymak istemediğimizi bildirerek başarılar diler ve saygılarımızı sunarız.

Hazırlayan: Halit Çete, Gökhan Göbel
Ayrıca bkz: İsmet Özel - Birinci Meclis'te Kürdistan Mebusları Niçin Vardı?
Kaynak: İstiklâl Marşı Derneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.