30 Aralık 2013

Dergâh Yayınları'ndan yeni kitaplar


İslâm'da Müsamaha - İmâm Gazzali
İnanç, kanaat veya fikir ve sanat için daire ne kadar dar olursa, bu alana ne kadar fazla kısıtlamalar ve sınırlamalar getirilirse ilim adamları ve sanatkârlar o kadar çok verimsizliğe ve kısırlığa mahkûm edilmiş olur. Bundan en fazla zarar gören de toplum olur. Bunun için düşünce hürriyeti ve serbestisi bilim bakımından da sanat bakımından da son derece önemlidir. Gazzâlî işte bu eserde mümin âlimlerin, mütefekkirlerin, hakîmlerin, âriflerin ve sanatkârların ne kadar geniş bir alanda fikir ve kanaatlerini açıklama ve savunma hakkına sahip olduklarını göstermiştir.


M. Fatih Şeker'den "Türk Dînî Düşüncesinin Teşekkül Devri"
Türk dînî düşüncesinin teşekkül devri; Türklerin kendilerini İslâmiyet’te aradıkları döneme tekabül eder. Devir, geçmişe bakarak geleceğe akar. Eksen değiştirilen bu dönemeçte gidilen istikâmeti gözden kaçırmadan gelinen aşamaya dikkat kesilir. Mazi tabiî şekilde İslâm’ın çerçevesi içine alınır. Güç ve kudret devşirebileceğimiz menbâların hayat bulduğu bu başlangıç noktası, Selçuklu ve Osmanlı’ya hâliyle günümüze kaynak vazifesi görür. Zihniyet dünyamızın ve hayat felsefemizin oluştuğu İslâmlaşma süreci etrafında kaleme alınan elinizdeki çalışma, dînî düşüncenin teşekkül devrini dolduran meselelerin, bugünümüzün çerçevesine girebilecek bir mâhiyete ve aktüelliğe sahip olduğuna dikkat çekmektedir.


Rize Kitapları serisinden yeni bir kitap: Ardeşen'in İnsanları
Murat Ümit Hiçyılmaz / Burhan Okutan

"Elinizdeki kitap, 1835 yılı nüfus kayıtları referans alınarak hazırlanmış ancak birebir transkribe edilmeden sadeleştirilmiş bir tercüme yapılarak, okuyucunun kavram kargaşasına düşmeden bilgileri algılayabilmesi hedeflenmiştir. Çalışma temel olarak Ardeşen’de yaşayan sülalelerin hangi köylerde bulundukları, köylerin imam ve muhtarları, adı geçen fertlerin akrabalık bağları ve yaşları sunulmuştur."


Ahmet Mithat Efendi serisi devam ediyor.
"Üss-i İnkılap, Ahmet Mithat Efendi’nin sanatçı özelliğinin dışında bir “vakanüvis” kimliğiyle okurun karşısına çıktığı bir kitaptır. Eser, bir tarihçi titizliğiyle değil, bir gazeteci merakı ve romancı rahatlığı ile yazılmıştır. Yazar, iki cilt halinde neşrettiği bu çalışmasında Kırım Harbi’nden başlayarak Sultan II. Abdülhamit’in tahta geçtiği ilk seneye kadar olan dönemin manzarasını resmetmiş, bu çalkantılı dönemin siyasi olaylarını, ekonomik gelişmelerini ve bunların toplum hayatına yansımalarını kaleme almıştır."


Osmanlı İzmir'inde İthalat - A. Mesud Küçükkalay
"Çalışmanın kapsadığı dönem dünya ve Osmanlı iktisat tarihi açısından son derece önemli ve endüstri toplumuna geçişin özelliklerinin belirginleşmeye başladığı bir dönemdir. Avrupa’da Napolyon Savaşları bitmiş ve Sanayi Devrimi’nin sonuçları belirginleşmeye başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda Avrupa’da yaklaşık yüz yıllık bir gelir artışı sürecinin başlangıcına işaret eder.

Bu çerçevede çalışmanın amaçlarından biri toplu olarak ilk kez değerlendirmeye alınan bir dizi arşiv belgesi ile bu dört temel alandaki dönüşümü izlemek, nedenlerini saptamak ve sonuçlarını ortaya koymaktır. Ek olarak bu çalışmanın bazı talî amaçları da vardır. Bunlar; söz konusu dönemde Osmanlı tüketim alışkanlıklarını ve bu alışkanlıkların dönüşüm trendini saptamak, Osmanlı’nın satın aldığı mallarda ülke içi sanayinin ihtiyaç duyduğu malları belirlemek, Osmanlı tebaasının ticarete ve deniz ticari taşımacılığına olan katılımını ortaya çıkarmaktır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.