27 Şubat 2014

Lütfi Bergen: "Osmanlı’da iktisadî ve içtimaî kurumlar etnik, mezhebî, sınıfsal değildir."


Alper Gürkan: Osmanlı’nın Alevî-Bektaşî karakterli olduğunu belirtmeniz biraz kafa karıştırıcı... Edebî Metinde Din-İktisat (2012,s.413) kitabınızdaki bir vurguyla bu sözlerinizi kavramaya çalışıyorum: “Bu topraklarda heterodoksiyi üretim temelinde ele alıp kimliğinde şekillendirici davranmayan bir İslam düşüncesi geliştirildi. Anadolu'da adalet ve İslam'ı temsil eden kad'a sistemi toplumla akide perspektifinden konuşmamış, üretim perspektifinden konuşmuştur. Bir diğer anlatımıyla Anadolu'da akide, tımarda kalmaya razı olduğu müddetçe heterodoksi ile çatışmamış, kimlik giydirmemiştir. Bu tavır, Kadızadelilere değin Anadolu'da adalet ve iktisat nizamının temel yaklaşımıydı."

Sanırım söyledikleriniz şöyle özetlenebilecektir: Osmanlı, toplumsal yapıyı biçimlendirici soyut bir ideolojiye başvurmadan toplumsal üretimin kendiliğinden oluşmuş kalıplarını adâlet mekanizmasıyla yönetti. Yani Osmanlı yönetimi, toplumu bir kalıba/kimliğe sokmadı, mevcut kalıbı adâlet ile idare etti. Şayet bu anladığım doğru ise sizin Osmanlı için kullandığınız “Alevî-Bektaşî karakter” ifadenizin Anadolu’daki genel heterodoksi karşılığında kullanıldığını düşünüyorum. Bu da sanırım Anadolu’nun İslâmlaşmasında etkin bir rol oynayan tasavvufî/Batınî grupların öncü akınlarının doğal bir sonucu. Bu durumda şöyle bir çıkarsama ile karşılaşıyoruz: Anadolu’da daha Selçuk zamanında oturmuş bir toprak rejimi mevcuttu ve bu rejim Avrupaî anlamıyla özel mülkiyeti içermiyor, toprağı devlet mülkü sayarak çiftçiyi bir kiracı olarak değerlendiriyor; bu rejimde Batınî karakterin bir yansımasından söz edilebilir (toplumsal üretimin kendiliğinden oluşmuş kalıplarından kastım budur). Sanırım bu üretim kalıbı -Marksistlerin altyapı nitelemesi gibi- sizin Osmanlı’nın karakteri dediğiniz husus. Bu üretim biçiminin üzerine Osmanlı’nın giydirdiği bir hukuk rejimi var, bu da farklı inanç gruplarının/milletlerin özerkleşmesini sağlayan çoklu hukuk sistemini teşkil ediyor. Bu sistem, sözü edilen grupların üretim rejimine sâdık kaldıkça özerk hâlleri ve mevcudiyetlerini garanti altına alıyor. Ki Osmanlı’nın adâlet kavrayışının temelinin de bu olduğunu ve göçerlerin de tımar sistemi ile çatışmadıkça kimliklerinin baskıya maruz kalmadığını belirtiyorsunuz.

Konuyu daha geniş bir bakışla ele alırsak; özellikle Yavuz Sultan zamanıyla birlikte çokça anılan Doğu seferleri, Alevî ve Şiî gruplara yönelik hareketler, İslâm topraklarının hatta Mekke’nin alınması gibi olayları “tımar düzeni ve adâletin tesisi için fetih” başlığı altında mı değerlendiriyorsunuz?

Lütfi Bergen: 1501 yılında Türkmen kabilelerinin katılımıyla Safevî Devleti kuruldu. Bu devlet, Azerbaycan, İran, Irak ve Horasan coğrafyasına kadar genişledi. Kurulan devlet, Safevî şeyhleri ile Türkmen aşiretlerinin arasındaki ittifakın eseri idi. Yani Safevîlik Türkmen devletiydi.

Safevî devletinin kuruluşu ile Osmanlı tımar düzeninden Azerbaycan’a yönelmiş göçlerden kaynaklanan bir iktisadî kriz oluştu: hem tımar arazileri boşalmakta ve hem de vergi gelirleri düşmekteydi. Ayrıca Şah İsmail’in bölgede yayılmacı ve saldırgan bir siyaset güttüğü, Anadolu’da bulunan binlerce müridi ile propaganda ve isyanlarla kışkırtılan Anadolu halkının Şah İsmail’e meylettiği görülmekteydi. Safevîler Osmanlı siyasi sınırları içine doğru ilerlemekteydi. Bunu yaparken Şiî propaganda kullanılıyordu. Halk da Türkmen olduğu için bu propagandaya açıktı.Osmanlı’nın Alevî-Bektaşî karakterli olduğu” hakkındaki ifadem bu nedenle abartılı değildir. Osmanlı’nın kurucu halkı Türkmendir. Türkmenler Anadolu-İran-Azerbaycan coğrafyasında önemli devletler kurdular ama zamanla yöneten-yönetilen ayrışmasında pasifize edilip köylüleştirildiler. Bu köylüleştirilme Türkmenler tarafından pasifizm şeklinde algılandığından isyana hazır bir kitle psikolojisi oluşturmuştur.

Türkmenlerin hayvancılık ve ziraate dayalı ikili bir ekonomi yürüttüğü, yayla-köy karma ekonomisine göre davrandığı bazı makalelerde yer almaktadır (KAYHAN, 2011). Kayhan’a göre Türkmenler arasında sınıf farkı da görülmemekte, özel mülkiyet kavramı aileden başlamakta, tarım arazilerinde de kendisini göstermekteydi. Ortak mülkiyete dahil olanlar yalnızca otlaklar ve yaylaklar idi. Bu yerler devlete ait olduğundan, buralardan yararlanan hayvanlar için devlete vergi verilmekteydi. Boyların göçlerinde aileler kendilerine ait her türlü taşınabilir mallarını yanlarına alarak gittikleri bölgelere taşımakta ve onlardan istedikleri gibi yararlanmaktaydılar ki, bu durum onlardaki hür ve serbest yaşama azmini her zaman ayakta tutmaktaydı. Aynı zamanda devlet bünyesinde imtiyazlı bir sınıfın ortaya çıkmasını ve köleliği önlemekteydi. Bu şekliyle özel mülkiyet ve kişinin her türlü hürriyete sahip olarak hayatını devam ettirme anlayışı zaman içerisinde gelenekselleşerek, topluma yön veren töreler olarak toplum hayatındaki yerini almıştı. Oğuzlar, hür insanlardan oluşan, servet ve mevkiin toplum içerisinde tabakalaşma yaratmadığı, soya dayalı bir asaletin ise hiç bulunmadığı Türk grubunu oluşturmaktaydılar. Soyu, sopu ne olursa olsun bütün insanlar önemli görevlere gelebilmekteydiler. Burada tek faktör kabiliyet ve beceri sahibi olabilmekti. Bu özelliklerle donanmış olanlar, hizmetleri ölçüsünde kısa sürede devletin en üst basamaklarına kadar kolaylıkla yükselebilmekteydiler. Bu haliyle, hiçbir zaman devlet içerisinde yönetim ve bürokrasiyle ilgili bir sınıf oluşmadı (KAYHAN, 2011). Bununla beraber gerek Selçuklular ve gerekse Osmanlılar salt Türkmenlere dayalı bir devlet teşkilatı düşünmemekte idiler. Nizamülmülk “Her asker aynı soydan olursa bundan büyük hatalar doğar. Her cinsten olması için çok çalışmalıdır (...) Sultan Mahmud’un Türk, Horasanlı, Arap, Hindu, Guri, Deylemli gibi her cinsten askeri vardı (...) Hiçbir kavim bir diğerinin korkusundan sabaha kadar yerinden kıpırdayamazdı (...) Muharebe ânında ‘Filan soy gevşeklik gösterdi, başarısızdır’ diyerek utanmamaları için (...) hepsi bir diğerinin üstüne çıkmaya gayret ederlerdi” (NİZAMÜLMÜLK, 2011: 122). Nizamülmülk’ün devlet yönetimine ilişkin bu yaklaşımı Selçuklular ve Osmanlılar tarafından benimsendi. Bu yaklaşım nedeniyle Türkmenlerin kurucu oldukları devlette “yöneten” pozisyonları sarsıldı. Toprağa bağlanmaları ve çiftçilik yaparak yönetimden koparılmaları hoşnutsuzluk oluşturdu.

Nitekim, II. Bayezid döneminde Şahkulu ve Yavuz’un tahta çıkmasının ardından Nur Ali isyanları bu hoşnutsuzluktan doğmuştu. Türkmenleri isyana yürüten Şiî dâîsi Şahkulu, Şeyh Haydar (1460-1488) tarafından yetiştirilmiştir. Teke (Antalya) Türkmenleri ile isyan eden Şahkulu, Osmanlı birliklerini mağlup etmiş; Anadolu Beylerbeyi Karagöz Paşa ve Sadrazam Hadım Ali Paşa’yı öldürmüş ve İran’a kaçıp Şah İsmâil’e katılmıştır. Nur Ali Halife, Sivas, Amasya, Tokat ve Çorum Türkmenlerini ayaklandırmış, isyanı bastırmaya gelen Osmanlı ordusunu yenmiş ve Erzincan’da Şah’a katılmıştır.


Osmanlı’nın ve Safevîlerin aynı coğrafyada giderek birbirlerine rakibe dönüşmeleri de Doğu Seferlerini icbar ediyordu. Osmanlı’nın Doğu’ya yönelişi Yavuz Sultan ile sona ermedi. Kanuni Süleyman zamanında bu konu yine gündeme geldi.

Özer Küpeli’nin bir makalesinde Kanuni zamanında iki devletin Irak-ı Arap topraklarının fethi için birbirleriyle kapışmak zorunda kaldığından bahsediliyor. Kızıldeniz'den ve Basra Körfezi'nin ele geçirilmesi Osmanlı donanmasının Hint Okyanusu'na çıkışı için zorunluluktu. Irak-ı Arap toprakları Uzakdoğu ve Hindistan'dan gelen ticaret yollarının geçiş noktasıydı ve uluslararası ticaret üzerinde önemli bir mevkiye sahipti. Baharat Yolu olarak bilinen ve bu yolla gemilerle güneydeki Basra Limanı'na getirilen başta baharat olmak üzere doğu menşeli mallar buradan kervanlarla Bağdat'a, oradan da Halep'e gönderiliyordu. Bu transit geçişin sağladığı büyük kazanç her iki devlet için de oldukça cazipti. Özer Küpeli, Irakeyn Seferi sonucunda bu ticaret yolunun kontrolünü ele geçiren Osmanlıların, Hint Okyanusu'ndaki ticareti denetim altına almak için Portekizlilerle uzun yıllar sürecek bir mücadeleye girdiklerinden bahsediyor. Ayrıca, Irak-ı Arap sahası; hem Sünnî, hem de Şiî Müslümanlar için dinî bakımdan da ehemmiyet taşımaktaydı ve buralara sahip olmak her iki devlet için önemli bir propaganda vasıtasıydı. Bağdat, VIII. yüzyıl ortalarından 1258'deki Moğol istilasına kadar Abbasî hilafetine merkezlik yapmıştı. Keza dört Sünnî mezhebinden Hanefîliğin kurucusu İmam-ı Âzam Ebû Hanife ile büyük Sünnî mutasavvıflarından Abdülkadir Geylanî'nin türbeleri buradaydı. Bu açıdan Sünnî İslam'ın hamisi Osmanlı Devleti için bu toprakları elinde bulundurmak Müslüman dünyası üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak anlamına geliyordu. Safevi Devleti açısından ise Bağdat ile Basra arasındaki bölgede yoğun bir Şiî nüfusu yaşamaktaydı. Başta Hz. Ali'nin mezarının bulunduğuna inanılan ve atabât makamları olarak nitelenen Necef ile Kerbela olmak üzere Kâzımiye, Samarrâ gibi diğer imamların mezarlarının bulunduğu şehirler Safeviler için önemli birer dinî merkezdi (KÜPELİ, 2010).

Şimdi tekrar başa dönersek Osmanoğulları Türkmen beyliği idi. Edebali gibi kurucu önderlerin Babaî-Vefaî şeyhi olduğu hakkında Ahmet Yaşar Ocak’ın yorumları var. Ocak, “Elimizde Şeyh Edebalı’nın Vefai şeyhi olduğunu gösteren bir başka metin daha vardır. Bu metin, XIV. Yüzyılda bu tarikat mensuplarından el-Vasıti adlı biri tarafından kaleme alınmış olup, XVI. Yüzyılda Menakıb-ı Tacü’l-Arifin Seyyid Ebu’l Vefa adıyla Türkçeye çevrilen eserin bu çeviri nüshasının başında yer almaktadır: Bilgil ki Osman Gazi tabe serahu Hazretleri’nin kavmi içinde Hazret- Tacü’l Arifin Seyyid Ebu’l Vefa kuddise sırruh hulefasından bir aziz var idi. Şeyhu’ş-Şüyuh menba-ı yenabiu’l fütuh...Hazret-i Şeyh Edebalı dirlerdi” (OCAK, 1999: 227). Edebalı’nın Vefai şeyhi olmasının önemi şu ki, Osmanlı Beyliği bugün Âlevî denilen kesimlerin irade ve ihtiyarı ile kurulmuştu. Ancak Anadolu Âlevîliğinin o günkü şartlarda Bizans kentleri ele geçirildikçe pazar-mescid-tımar-kadı nizâmı istemesi bugünkü Âlevîliğin önemli bir kırılma yaşadığını gösteriyor. Osmanlı Batı’ya (Balkanlara) doğru yayıldıkça Bektaşiliği de kullanarak Sünnî yaklaşımları oldukça esnetmiştir. Nitekim Halil İnalcıkŞehirlerde ve köylerde, Türklerle uzun yüzyıllar beraber yaşama, Osmanlı devletinin kanun ve altyapı kurumlarının etkisi ve nihayet Osmanlı yüksek kültürünün bir prestij-kültür olarak taklidi, Balkan yerli halkı arasmda kültürleşmenin başlıca yollarını oluşturmuştur. W. Hasluck Hristiyan ve İslam halk inanışları ve adetlerinin her iki toplum üyelerince ne kadar geniş ölçüde paylaşıldığını göstermiştir. Bunda, Bektaşilik gibi halk dini tarikatlarının eklektizmi önemli rol oynanııştır. Öbür yandan, Rumeli Türkleri, Balkan yerli halklarından tarım, günlük hayat ve sanatlarda birçok kültür unsurları almışlar. Böylece zamanla Rumelili ile Anadolulu arasında bir kerte kültür farklılığı ortaya çıkmıştır” (İNALCIK, 2013: 26-27) demektedir. Dolayısıyla “Osmanlı’nın Alevî-Bektaşî karakterli” olduğuna dair ifadelerimi önceki sorunuza cevap verirken “Osmanlı başlangıçta ulema - batınî tekke – ahî – asgar (gazi) zümrelerinin ittifakı ile bu topraklarda tutunabildi. Medrese (ulema) iktisadî – siyasî düzenin kanun ihtiyacını karşıladığı için kimlik siyaseti yapmadı” şeklindeki ifadelerimle birlikte ele almak gereklidir. Osmanlı’da kendinden önceki Anadolu Selçuklularında da görüldüğü gibi “Türkmen Sorunu” vardı. Bu Türkmen Sorununu Safevî Devleti mezhebî bir siyaset kalıbı içinden “canlı” tutuyor, kendi gelişme stratejisi için kullanıyordu.

Diğer taraftan Türkmenler devlet mekanizmasından hızla dışarı çıkarılıyordu. Nitekim Âşıkpaşaoğlu Tarihi’nde “Bir gün Karaman ilinden Kara Rüstem derler bir bilgiç kişi geldi. Kazasker olan Çandarlı Halil’e (...) dedi ki: İşte bu esirler ki gaziler alırlar, Tanrı buyruğundan bunların beşte biri hanındır” (...) Gazi Evrenüz’e de ısmarladılar; akınından elde edilen esirlerin beşte birini al dediler (...) Evrenüz de bir kadı tayin etti (...) Hana dedi ki: Bunları Türklere verelim. Türkçe öğrensinler. Bunları da çeri yapalım. Öyle yapıldı. Günden güne çoğaldılar (...) Sonra devlet kapısına getirdiler. Ak börk giydirdiler. Adları eskiden beri çeri iken Yeniçeri koydular. Yeniçeri bunun zamanında ortaya çıktı” (ÂŞIKPAŞAOĞLU, 2011: 62-63). Böylece 1329 yılından sonra atlı askerin yanında yayalardan meydana gelen yeni birlikler oluşturuldu. Bizans kentleri fethedildikçe kökeni esirler olan bu askerî birliklerin karşısında “çiftçi” kalan ve toprağa bağlanan Türkmenlerin yöneten kadroların ellerinden alındığı fikri gelişmeye başladı. Türkmenler statü ve ekonomik sebeplerle devlete soğudular. Türkmenlerin heteredoksisi tabii bir olgu olmakla beraber Anadolu’daki Âlevî-Türkmen ayaklanmaları mezhebî değil siyasi ve iktisadî idi. Kısaca, ekonomik ve sınıfsal manada yöneten zümreden dışlanmalarıyla ilgilidir. Kırsal alana mahkum edilenTürkmenlerin özel mülkiyet taleplerini karşılamayacak katı devletçi Osmanlı ile ekonomik nedenlerle çatıştığı, devşirmelerin yönetici sınıfa geçmesi nedeniyle de siyasî açıdan huzursuz oldukları söylenebilecektir. Osmanlı Devleti, kısa zamanda topraklarını devletleştirmiş, özel mülkiyeti kaldırmıştı. Eğer Osmanlı’nın “Sünnî” karakter taşıdığını söylemeseydiniz “Osmanlı’nın Alevî-Bektaşî karakterli” olduğuna değinmeyecektim. Osmanlı’da iktisadî ve içtimaî kurumlar etnik, mezhebî, sınıfsal değildir. Eğer Safevîlik Osmanlı mülkünde kimlik siyaseti yapmasaydı Yavuz’un yine de İran’a yürümesi kaçınılmazdı. Osmanlı, göçebeliği, özel mülkiyet taleplerini devletçi bir mülk siyaseti ile engellemeye çalışıyordu. Bu nedenle iktisadî sistemi yıkacak söylemlerin tümüne karşı müteyakkızdı.

Kaynak: heyula.net

26 Şubat 2014

CNR Kitap Fuarı 1-9 Mart’ta, CNREXpo'da

Kitapseverlerin cebine iyi gelmesini diliyoruz. Zira her geçen gün artan kitap fiyatları ve buna rağmen "yüksek okunma düzeyi" beklenen insanımızın ne yapacağı konusunda hâlâ bir fikir geliştirilemiyor. Öte yandan, gelişen dijital okuma teknolojilerine karşın; inadına fuar, inadına sahaf, inadına sayfalar!

Detaylı bilgi: http://cnrkitapfuari.com

25 Şubat 2014

"Üç Mesele" ve "Zor Zamanda Konuşmak" bir arada!


İstiklâl Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel’in "Üç Mesele" ve "Zor Zamanda Konuşmak" kitapları bir arada ve yeni uzun bir dibace ile“Üç Zor Mesele" adıyla neşredildi.

“ÜÇ KULHUVALLAHİ BİR ELHAM ÜÇ ZOR MESELE’NİN DİBACESİ işin işten geçmediği, Türkiye’de yapılacak şeylerin neler olduğu fikrine mahsus zeminin oluşmasına müsait vaktin işaretlerinin henüz belirebildiği inancıyla yazıldı. Bor’un pazarının geçtiğini kabul etmiyorum; dolayısıyla eşeğimi Niğde’ye sürme düşüncesinde de değilim. Üç Mesele’yi Zor Zamanda Konuşmak içinde erittim ve ortaya daha netameli ÜÇ ZOR MESELE çıktı. Niçin yaptım bunu? Her iki kitabın da müşterisi vardı. Yaptım, çünkü eşeğimi Niğde’ye sürmeğe rıza göstermiş olmak, her iki kitabın ikisinden de nasibini alamamış kıraat meraklılarına taviz vermekti. Paradoks her iki kitabın ikisinden de nasibini alamamışların her iki kitabın piyasaya çıkmasına sebep oluşlarındadır."

24 Şubat 2014

Sarkisyan: "Ağrı'yı almak yeni nesillerin görevi."Cümbüş devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Ermenistan'da 25 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen Ermeni dili ve edebiyatı yarışmasında bir öğrenci tarafından "Batı topraklarımızı Ağrı Dağı'yla birlikte geri alabilecek miyiz?" sorusuna "Vatanımızın bir parçası olan Artsah'ı (Karabağ bölgesini) benim neslim kurtardı. Ağrı'yı almak da sizin nesliniz görevi." şeklinde cevap verdi.

Para nasıl işliyor?Kapitalizm gönüllü kölelik sistemidir... Bankalar herhangi bir şey üretmeden nasıl ayakta durup bir de tüm çalışanlardan daha fazla kâr elde ediyorlar? Günümüz ekonomik sistemi nasıl işliyor, toplumun ilerlemesinden kim nasıl kâr ediyor? İzleyelim, bir kez daha görelim.

Vatan Şairi Namık Kemal anılıyorBasın İlan Kurumu ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Tanzimat devrinin önemli şair ve yazarı Namık Kemal'i anıyor. Çemberlitaş Basın Müzesi'nde 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te başlayacak toplantıda, Namık Kemal'in hayatını, eserlerini ve fikirlerini Prof. Dr. Yakup Çelik anlatacak. Programı İlyas Dirin takdim edecek. Toplantıdan sonra Namık Kemal'in eserlerinden ve fotoğraflarından meydana gelen bir sergi de gezilebilecek.

23 Şubat 2014

Hayvanlara eziyet edenler falakaya yatırılırdı

Son dönemlerde ülkemizde hayvanlara karşı eziyet gittikçe artmakta. Ne sokak hayvanlarına gereken değer veriliyor, ne onlarla ilgili bir çalışma yapılıyor, ne de hayvan bakım tesislerinde bir yenilik var. Yeterli bile değiller. Erhan Afyoncu, Avusturya Elçisi Busbecq’in “Türk Mektupları” isimli hatıralarından yola çıkarak güzel bir yazı kaleme almış.

"Kuşları besleyenlerin yanı sıra, denizdeki balıklar için denize yiyecek atanlara da sık rastlanırdı. Kedi ve köpekler sokakta aç bırakılmaz doyurulurdu. Sokaklarda “kediye, köpeğe et” diye bağıran satıcılardan alınan etler hayvanlara verilirdi. Hatta kedi ve köpeklere pişmiş et verilirdi. Evlerin çatılarına kuşlar için yiyecek bırakılırdı."

Yazının tamamını okumak için: bugun.com.tr/hayvanlara-eziyet-edenler-falakaya-yatirilirdi

"Cansever’i kendi devrinde üstün ve önemli kılan, ön plandaki sanatçı karakteridir."

Turgut Cansever (12 Eylül 1921, 22 Şubat 2009)
İlber Ortaylı, ölümünün beşinci yıldönümü münasebetiyle büyük Türk mimarı Turgut Cansever'i yazmış. Şöyle diyor ki ne kadar haklı:

"Bugün geleneksel unsurlardan istifade ettiğini iddia eden bir mimar grubu var; bunların iddialarından ne kadar uzak olduklarının en hazin örneği Haliç Metro Köprüsü oldu. Üzerindeki garip kule taklitleri adeta Süleymaniye’nin minareleri ile yarışıyor. Şehrin silüetini her an düşünen Mimar Sinan’ın torunları, İstanbul’un silüetini gökdelenler ve bu gibi eserlerle mahvediyor. Bizim daha çok Cansever’lere ihtiyacımız var."

Yazının tamamını okumak için: milliyet.com.tr/sanatci-karakteri-on-plandaydi

19 Şubat 2014

John Maynard Keynes'ten Nefretimin Yirmi Sebebi - 10Öldürülmeden önce çoğunu öldürmüştüm
Sonra hepsini geberteceğim canıma kıyıldıktan
Hepsini birer birer
Belimden yatağanımı çekip kelle uçuracağım
Göğse sertçe saplayacağım ucuna takıp süngümü
Hançerle sustalıyla kasaturayla saldıracağım
Yöntem sıkıntısı çekmediğim apaçık
Onları üçer beşer asacak urganlar hazırladım yağlı

Gaz odalarımı sıvayıp badanaladım
–Birkaçını canlı bırakabilir gaz kaçağı
–Neredeyse bir servet sarfedip
–Öldükten sonra paralar neme gerek–
Elektrikli sandalye ısmarladım onlar için
Kaç başlı olurlarsa olsunlar nereye kaçarlarsa kaçsınlar
Kuyruğu uzun veya küt kuyruklu olanları
Fırt diye havalanan veya cıv diye hızlı kaçan
Uçan veya kaçan kuyruklu veya kuyruksuz
Saç uzatmış veya kıllarını kazıtmış
Belikli veya bileklikli
Deliğe kaçacak kadar sürüngen
Bir çırpıda en yukarı tırmanacak kadar çevik
Ne olurlarsa olsunlar
Hangi şekle bürünürlerse bürünsünler
Atmak yok
Uzaktan sahra topu
Veya havan topu sütre gerisinden
Ellerimle yakalayacağım hepsini
Kafaları kayalara çarptırılıp ezilecek
Hepsinin birer birer
Yukarıdan bombalamak yok şehirlerini
Ormanlarını yakmak kalelerini yıkmak
Onlarla cenk edeceğim demiyorum
Beni uzaktan görünce teslim
Bayrağı sallamadılarsa tabanlarını yağlayacaklar
Madem kaçtı bırak gitsin demeyeceğim
Onlara arz üzerinde güven içinde yaşayacak
Yerleri kalmadığını göstereceğim
Koşarak koşturarak al binitimi
Öldükten sonra aksırmak gibi.

Şiir: İsmet Özel
Okuyan: Gökhan Göbel
Kurgu: Faysal Toprak, Gökhan Göbel, Enes Aksu
Müzik: Manuel de Falla - Miller's Dance

17 Şubat 2014

Piri Reis'in Libya haritası

"Kitab-ı Bahriye"den, Doğu Trablus, 1525.

Malcolm X, Kahire'de

İmam al-Azhar'ın yanında, 1964. 
"Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter!"
- Malcolm X (Malik El-Şahbaz)

13 Şubat 2014

Ercan Yıldırım'dan iki yeni kitap:
Anadolu'da İslâm Ruhu ve Türk Düşüncesinde İslâm

Dünyaya sözünü söyleyip çekilmiş millet olmak, Anadolu’dakilere uygun değildir. Ütopyadan ya da hayallerden bahsetmiyoruz. Bugünden geriye bakarak kurduğumuz imgeler yığınıyla da pek ilgimiz yok. Nostalji postmodernlere uygun; Romantizm, kötü bir kelime; kuram, İslâm gerçeğine aykırı… Kitapta ele alınanlar “şanlı tarihimiz”, “kahraman askerimiz”, “veli padişahımız”, “at sırtındaki ceddimiz” yaklaşımlarından uzak.

Her kitaba, teze, tarihî yargılara karşı gelinebilir, bunlar eleştirilebilir. Ancak söylenen her söz boğazdan geçen her lokmanın kimden geldiğinin beyanıdır. Helal lokmanın, helal kelamın sahih ve sahici sözün, tavrın peşindeyiz.

Bu kitap bir taraftır. Müslümanların kurduğu, gayrimüslimlerden cizye alan bir sistemden, cizye verenlerden sistem devşirmeye geçişin ızdırabını duyduğu için yazılmıştır. Türkiye kendisine bir gelecek arıyorsa bu mutlaka İslâmî bir dönüşüm ile olacaktır. Yürürlükteki İslâm algısı ve millet yapısıyla ülkemizin önüne parlak ufuklar açılmıyor, açılmaz. Tarihe müracaat etmeden kurgulanan her sistem, yaşanan her gündelik hayat, dünyadaki işleyişin lehine olacaktır. Bu kitabın Türkiye’nin geleceğine ilişkin söyleyeceği şeyler, geçmişindeki dinamikleri hatırlatmaktır.

Bilgi ve sipariş için:
www.dergahyayinlari.com

Türkiye’de İslam, Batıda modernitenin ortaya çıkması, modernizmin İslam dünyasında yaygınlaşmasıyla birlikte çok farklı şekilde algılanmaya, anlaşılmaya başlandı. Müslümanların Batı karşısındaki yenilgisinden sonra İslam bir "din" olmanın ötesine taşınarak "ideolojik" yönelimlerin kapsamı içinde değer kazandı. Temel hatları yla İslamcıların, Kemalistlerin (Batıcıların) ve Muhafazakârların (Milliyetçilerin) Türkiye’nin gelişmesi ve güçlenmesi için, Müslümanların yeniden Batı karşısında üstünlüğ ü ele geçirmesi için getirdikleri teklişer arasında İslam "kurucu güç" olarak düşünülmüyor. İslamcılar İslam’ı "din" olmanın ötesine taşıyıp, modern dünyada onu ideolojik bir kimlik haline getirerek, yeni bir medeniyet inşası için Müslümanları yönlendirebilecek en önemli güç olarak görüyorlar. İslamcılık İslam’ı bir ideoloji olarak algılamasına rağmen, onu dünya ve ahiret hayatına, birey, toplum ve devlet ilişkilerine müdahil olabilecek en kuvvetli etken fikrinde birleşirler.

Kemalistler ya da Batıcılar, İslam’ın medeniyet iddiasını kesinlikle reddederler. İslam’ın dünyaya, insana, topluma ve devlet yönetimine söylediklerini törpüleyerek dini "Allah ile kul arasındaki" "bilinmez" sahaya yerleştirir. Muhafazakârlar ve milliyetçiler için İslam iki görüşün anlayışlarını sentezler. Muhafazakârlık ve milliyetçilik için önemli olan dindir; İslam değil! Din bir toplumun en önemli yapıtaşıdır. 1000 yıldır bu vazifeyi İslam sağladığına göre din, İslam’dır. Toplum ne İslamcıların algısındaki gibi ideolojik bir dini ne de Kemalizmin radikal modernliğini kabul eder.

Ercan Yıldırım’ın kitabı, modernleşme sürecinden bu yana çok farklı anlamlara "hapsedilmeye" çalışılan İslam düşüncesinin seyrini ele aldığı gibi son yıllarda artan "kültürel Müslümanlık", "orta sınıf dindarlık" gibi yönelimleri dikkatlere sunuyor. Üç görüşün temsilcilerinin de incelendiği kitap, bu İslam algılarının Türkiye’yi ve Müslümanları geleceğe taşıyıp taşıyamayacağını tartışıyor.

Bilgi ve sipariş için:
www.hece.com.tr/kategori/Inceleme/Turk_Dusuncesinde_Islm.html

11 Şubat 2014

Amerikan kabusu

"Amerikan rüyası görmüyorum, Amerikan kabusu görüyorum."
- Malcolm X

"Bugün insanların önünde iki seçenek var: Türk olmak ya da Amerikalı olmak."
- İsmet Özel

Amerikan ırkçılığı
Amerikan çocuk işçiliği
Amerikan menfaatçiliği
Amerikan faşistliği
Amerikan vahşeti

10 Şubat 2014

Vefatının sene-i devriyesinde II. Abdülhamid'de yanılanlar


10 Şubat 1918
Vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Enver Paşa:
Enver Paşa, Beylerbeyi Sarayı'ında hapis olan Sultan Abdülhamid'i ziyaretten dönerken Talat Paşa'ya ağlayarak şu itirafta bulunur; "Başımıza ne geldiyse bu adama yaptıklarımızdan geldi ve daha ne gelecekse o yüzden gelecek". Paşa bütün eylemlerimin hesabını vermeye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Bizim asıl mesuliyetimiz Sultan Hamid'i anlamamak ve Siyonizme alet olmaklığımızdır. Acıdır, fakat hakikat budur!

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
''Sultan Abdülhamid Han'ın hal edilmesi kararını destekledim. Ancak, 6 ay sonra anladım ki Abdülhamid'in siyasetteki ağırlığı bütün meclise denk hatta meclisten fazla idi.''

Rıza Tevfik Bölükbaşı:
''Meşrutiyet'in ilanından beri maarifimiz ilerleyeceğine bilakis geriledi. Şimdi Sultan Abdülhamid'in o beğenmediğimiz maarif seviyesine yerişmek için hiç olmazsa on sene çalışmamız lazım.

H.Nihal Atsız:
Sultan Abdülhamid, kızıl değil "Gök Sultan"dır.

N.Nazif Tepedenlioğlu:
"Sultan Abdülhamid'in saltanat devrini bir 'Kızıl Sultan istibdâdı' diye özetleyenler, eğer gaflete boğulmuş safdiller değillerse mutlaka yabancı hırslara satılmış vatan hâinleridir."

Lütfi Simavi:
"Eğer saltanatta kalsa idi, İtalya Trablusgarb'a giremezdi ve bu meseleyi sulh yoluyla hallederdi. Balkan muhârebesinin önüne geçer ve bu milleti delicesine Birinci Dünya Harbi'ne sokmazdı."

Kaynaklar:Sultan Abdülhamid Han Hakkında Meşhurların İtirafları, Çamlıca Basım
Sultan İkinci Abdülhamid Han, Hazırlayan İbrahim Akkurt


Ya Rabbi-i zü'lcelal-ü eya Halike'i beşer,
Senden gelür bu aleme madam hay ü beşer,
Sultan Hamid-i adile takdir-i hayr kıl,
Sultan Hamid'e malik ü memlûk olan bu halk,
Hiçbir zamanda behyemez reh-ber-i diğer.
Abdülhak Hamid Tarhan

Sultan Abdülhamid Han'ı anlamak, bugünkü Türkiye'yi anlamak olacaktır....

Tatil Kılığına Girmiş


Her yerde sömestr tatilinin bittiğinden bahsediliyor. “Okullar tatile girdi yollar boşaldı” diyenlere de çokça rastlamışsınızdır. Okul kelimesinin saçmasapanlığından bahsetmek malumu ilam kabilinden olur fakat “tatile girmek” terkibini gözüme kestirdim. Böyle bir ifade olabilir mi?

Bugün tatil yapmak, tatile girmek, tatile çıkmak şeklinde kullanılan ifadelerin hepsi yanlıştır. Zira tatile uğrayan şey her daim münfaildir. İradi bir tatil Türkçede yok. Mesela vapur bozulur, seferler tatil edilir. İstanbul İngilizler tarafından işgal edilir, Meclis-i Mebusan tatil edilir; bir gazete kağıtsızlıktan neşriyatını tatil eder, tribünde kavga çıkar hakem maçı tatil eder. Patron lokavt ilan eder fabrika tatil olur. Tatil böyle bir şeydir. Mesela vapur seferleri tatile girdi yahut maç tatile girdi diyebiliyor musunuz? Bugünkü manada okulların yazın tatil edilmesinin de aslı böyledir. Eskiden bu “mekteb tatili” olarak anılırdı. ve derslerin tatili manasında mektep tatili denirdi. Yani dersler senenin en sıcak iki ayı olan Temmuz ve Ağustos'ta tatil edilirdi. Yani okulların tatile girmesi diye bir şey yok. 1929 yılından beri Arapça derslerinin tatil edilmesi dolayısıyla mekteplerin külliyen muattal olması diye bir şey var.

Gökhan Göbel
Tamamını okumak için: www.istiklalmarsidernegi.org.tr

"Clean Room" Temiz Oda Değil


Clean room derken güzelce silinip süpürülmüş veya hastanelerdeki hijyenik odalardan değil, cep telefonlarından bilgisayarlara kadar her çeşit elektronik aletlerde kullanılan çiplerin üretilip araştırma ve geliştirmesinin yapıldığı (elektronik sanayinin gurur kaynakları) laboratuvar ortamından bahsediyorum. İçinde metreküp başına neredeyse parmakla sayılabilecek kadar az miktarda toz zerreciğinin bulunduğu bu laboratuvarlarda yapılan çalışmalar neticesinde üretilen ve hayatımızın her noktasına yapışan aletlerin, cihazların insanlığı ne kadar düşük ve sefil bir duruma soktuğu bir tarafa, bu 'clean room'ların temizliği sadece oralarda üretilen çiplerin kalitesine ve dolayısı ile elde edilecek kârın azâmiliğine mâtuf.

Batı medeniyetinin modern düşünme biçimi ile gelip geleceği yer bu noktadır ve insanlığa bu sapkınlıktan ve necasetten başka verebileceği bir şey olması da mümkün değil. Küfrün ihsanı ve nimeti yoktur. Ama insanın tercih etme salahiyeti vardır. Ve bu salahiyet insana teknoloji ve nimet kelimelerini aynı cümle içinde sıkılmadan müsbet bir manada kullanmasını, ne kadar sapkın olursa olsun bu necis medeniyetten bütün bu düşüklüğüne rağmen hâlâ alınacak, öğrenilecek bir şeyler olduğuna inanmayı ve hatta bu yolda emek sarfetmeyi mümkün kılar. Ancak unutulmamalıdır ki bu tercihin getireceği nokta insanı, canını cananını bütün varını yurdunu alçaklara uğratmama uğruna feda eden şehitlere düşman pozisyonuna getirecek yoldan başka hiçbir yere çıkmaz. Nasıl olur mu dediniz? Eğer düşmanı değilseniz İstiklal Marşı'nı raptiyelerle sıkı sıkı tutturulduğu raftan indirin de yüksek sesle bir okuyun bakalım o kırkbir bize mısra bize ne diyor?

Hakkı Acar
Tamamını okumak içinwww.istiklalmarsidernegi.org.tr

05 Şubat 2014

Dîvanyolu dergisi yayın hayatına başladı


Eski Türkiye Gazetesi Yazarı, Muammer Erkul’un Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı aylık kültür, sanat, tarih ve edebiyat dergisi Dîvanyolu, Ocak 2014 itibariyle yayın hayatına başladı. Dergide yazıları ile yer alacak bazı isimler şöyle: Prof. Ahmet Şimşirgil, Prof. Resul İzmirli, Prof. Ekrem Buğra Ekinci, Prof. Ramazan Ayvallı, Prof. İsmail Kaya, Yavuz Bahadıroğlu, Gürbüz Azak, Gülten Dayıoğlu, Rahim Er, Mustafa Necati Özfatura, Hayati İnanç, Abdüllatif Uyan, Hasan Mesut Hazar, İslam Gemici, Sırrı Er, Ömer Söztutan, Murat Başaran, Cihat Zafer, M.Nuri Parmaksız, M. Nuri Yardım, A. Sırrı Arvas.

Detaylı bilgi ve incelemek için:
www.divanyoludergisi.com

Tarih dergilerinde Şubat 2014
01 Şubat 2014

Şehzade Mustafa'nın Katli ve Şâirlerin Feryâdı


Osmanlı Devleti'nin onuncu padişahı I. Süleyman'ın (Kanunî) oğulları arasında tahta geçmeden nam salmış bir şehzade idi Mustafa. Akıbeti iyi olmadı. Birçok kaynak inceleyerek yazdığım "Şehzade Mustafa'nın Katli ve Şâirlerin Feryâdı" adlı yazım, heyula.net'te yayımlandı.

Okumak için: heyula.net/Haber/Oku/sehzade-mustafanin-katli-ve-sirlerin-ferydi

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.