16 Nisan 2014

Dergâh Yayınları'ndan yeni kitaplar

Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası
Es‘ad Efendi’nin Şerhli es-Sa‘yü’l-Mahmûd Tercümesi

Mahmut Dilbaz

Osmanlı ve İslâm dünyasında modernleşme hareketleri askerî yenilgilerin ve toprak kayıplarının artmasıyla birlikte askerî sistemde yapılan Batı tarzı yeniliklerle başlamıştır. Hususen XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren teşebbüs edilen bu yeniliklerin meşruiyetini ve gerekliliğini savunmak üzere bir kısım ulemanın risaleler kaleme aldıklarını görmekteyiz.

Bu kitabın temel meselesi, modernleşme tarihimizin ilk safhası diyebileceğimiz bir zaman diliminde yaşamış Müslüman düşünür ve ilim adamlarının modernleşme hadisesiyle nasıl ve hangi düzeyde ilişki kurduklarını anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır.

Bu soru, zikredilen dönemde yaşamış ilmiye mensubu bir zatın kaleme aldığı bir risale merkeze yerleştirilerek cevaplandırılmaya çalışılıyor…

Tasavvuf ve Tenkit
Süleyman Uludağ

Hangi şekilde tarif edilirse edilsin tasavvuf, İslâm kültürünün önemli boyutlarından biridir. Bilhassa Anadolu topraklarının İslâmlaşmasına doğrudan etkisi bulunan tasavvuf, Türk düşünce tarihi içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ancak eskiden beri tasavvufta serbest düşüncenin olmadığı, onun taklidi ve körü körüne bağlanmayı öngördüğü şeklinde yaygın bir kanaat mevcuttur. Tarihte bu düşünceyi haklı çıkaracak bir yığın malzeme bulunmakla birlikte bu malzemeler mutlak olarak hakikati ifade etmemektedir. Elbette ki sûfilere ve tasavvufa pek çok eleştiri yapılmıştır/yapılmaktadır. Bu tenkit ve sorgulamaların bir kısmı dışarıdan gelmekle birlikte muhakkak ki önemli bir bölümü de içeriden olmuştur. Hatta özgür düşünme ve düşünüleni ifade etme açısından tasavvuf diğer İslâmi ilimlerden daha geniş bir imkâna sahiptir.

Bu eserin yazılış amacı da, tasavvufta geniş bir eleştiri ve yorum alanının bulunduğunu ve bu zeminde özgür bir tefekkürün oluştuğunu ve ifade edildiğini açıkça ortaya koymaktır. Bizzat sûfîlerin, sûfî olmayanlardan daha etkili, kapsamlı ve gerçekçi bir biçimde kendi kendilerini cesaret ve samimiyetle nasıl eleştirdiklerini bu sayede görmek mümkün olacaktır. Eserde yalnızca sûfîlerin özeleştirileri tespit edilmemiş aynı zamanda sûfîliğin mahiyet ve hakikatiyle ilgili pek çok tahlile, izah ve değerlendirmeye de yer verilmiştir.

Türk Şiiri Üzerine
Bilge Ercilasun

Yeni Türk edebiyatı incelemelerinden oluşan bu kitap, dört bölümden meydana gelmektedir: Birinci bölümde Cumhuriyet’ten önceki şairlerle ilgili yedi yazı bulunuyor. Mehmet Kaplan’ın ifadesine uyularak bu bölüme “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e” adı verilmiştir. İkinci bölümde Cumhuriyet devri şairleri ile ilgili dokuz yazı yer almaktadır. Üçüncü bölüm, Türk şiirinin iki büyük şairine ayrılmıştır. Bu şairler, Mehmet Âkif Ersoy ile Yahya Kemal Beyatlı’dır. Herhangi bir edebî ekole bağlı olmayan bu şairler, Cumhuriyet devrine derinden tesir etmiş, kendi nesillerinden itibaren birkaç neslin fikir yapısı üzerinde etkili olmuşlardır.

Dördüncü ve son bölümde, Türkiye edebiyatının Azerî şiirine etkisi üzerinde durulmakta, bu etki Kuzey ve Güney Azerbaycan’dan alınan iki şair üzerinden gösterilmektedir.

Kafesin Ardındaki Türk Kadını: 
Türk Kadınının Hayat Hikâyesi
Hester Donaldson Jenkins

1900-1909 yılları arasında Robert Kolej’de öğretmenlik yapan Hester D. Jenkins, öğrencileri ve burada edindiği dostları üzerindeki gözlemlerinden yola çıkarak, doğumundan ölümüne kadar bir Türk kadınının nasıl yaşadığını anlatıyor...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.