13 Eylül 2015

Kaside: Sakın terk-i edebden kûy-i "Mahbûb-i Hudâ"dır buFuâdı kâinâtın belde-i mu'cîz-nüvâdır bu
Semâ-paye harem-gâh-ı "Resûl-i Müctebâ"dır bu
Harîm-i 'arz-ı cennet ravza-i "Hayrü'l-Verâ"dır bu
Sakın terk-i edebden kûy-i "Mahbûb-i Hudâ"dır bu
Nazar-gâh-ı ilâhîdir "Makâm-ı Mustafâ"dır bu

Bu dergâh-ı mu'allâya tevessül eyleyen sâil
Bulur her derdine dermân olur maksûduna nâil
Esâtin-i hikem cümle bu hükme oldular kâil
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i 'adem zâil
'Amâdan açdı mevcûdât dü çesmin tûtiyâdır bu

'Uyûn-ârâ-yı 'âlem tûtiyâ na'leyn-i hâkidir
Bu hadrâ kubbede mahfûz o nûrun cism-i pâkidir
Bütün envâr-i 'âlem 'aks-i nûr-i tâb-nâkidir
Felekde mâh-ı nev "Bâbu's Selâm"ın sîne-çâkidir
Onun kandîlidir hûr matla'-i nûr u ziyâdır bu

Müraccahdır bu hâkin her gubârı kadr u kıymetde
Cilâ-bahş-ı 'uyûn olmakda iksîre meziyyetde
Bu cây-ı dil-küşânın bir nazîri yok fazîletde
"Habîb-i Kibriyâ"nın hâb-gâhıdır hakîkatde
Tefevvuk-gerde-i 'arş-ı "Cenâb-ı Kibriyâ"dır bu

Ziyâsı pertev-efşândır bu hâkin mihr ile mâhe
Eder âşıklann da'vet serây-i "lî me'allah"e
Yüzün sür sen de ey Hazmî bu dergâh-ı felek-câhe
Mürâ'ât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâhe
Metâf-ı kudsiyândır bûse-gâh-ı enbiyâdır bu

Bu manzûme, Urfalı Nâbî Hazretlerinin meşhûr na'atına tahmis yapılmak sûretiyle tarîk-i uşşâkiyye meşâyihinden Hazmî Efendi tarafından yazılmıştır...Tahmis her beyite üç mısra eklemek suretiyle yapıldığından her beşliğin ilk üç mısraı Hazmi Efendi'nin, son iki mısraı ise Nâbî merhumundur... Kâni Karaca'nın husûsî bir mevlid meclisinde okuduğu bu kasîdenin maalesef baş kısmı kaydedilememiş... Ancak yine de bu hâliyle bile mükemmel bir okuyuş örneği olarak arşivimizin en kıymetli kayıtlarından biridir...

Bu na'atın yazılış hikayesi ve başka kayıtlar için:
http://defter-i-ussak.blogspot.com.tr/2014/09/sakn-terk-i-edebden.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.