23 Ekim 2015

Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ HuseynKurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Huseyn
Nûr-i çeşŸm-i ŞŸâh-ı Merdân Murtezâ'sın yâ Huseyn

Hem ciğerpâre-yi Zehrâ Fâtıma Hayrü'nnisa
Ehl-i Beyt-i müctebâ âl-i abâsın yâ Huseyn

Vâlidin şânında dendi ''lâ fetâ illâ Alî''
Mazhar-ı sırr-ı etemm-i ''lâ fetâ''sın yâ Huseyn

Halkan ve hulkan müşâbihsin Resûlullâh'a sen
Nâzenîn-i enbiyâ vü evliyâsın yâ Huseyn

Seyyid-i şübbân-ı cennet dendi şânında senin
Pîşüvâ-yı etkıyâ vü asfiyâsın yâ Huseyn

Sana gülle dokunan ümmîd eder mi mağfiret
Gonca-i gülşenserây-ı Mustafâ'sın yâ Huseyn

Sad hezâran la'net olsun ol Yezîd'in cânına
Nice kasd etti sana nûr-i Hudâ'sın yâ Huseyn

Ehl-i mahşer dest-i Hayder'den içerken Kevser'i
Sen susuzlukla Şehîd-i Kerbelâ'sın yâ Huseyn

Kıl şŸefâ'at Ârif'e ceddin Muhammed aşŸkına
Arsa-i mahşŸerde makbûle'r recâsın yâ Huseyn

Nutuk: Kethüdâzâde Ârif Efendi
Beste: Es-Seyyid Eş-Şeyh Muzaffer Aşkiyyü'l Cerrâhiyyü'l Halvetî
Makam: Hicaz
İcra: Ahmet Özhan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.