TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

31 Ekim 2016 Pazartesi

Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ HuseynKurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Huseyn
Nûr-i çeşŸm-i ŞŸâh-ı Merdân Murtezâ'sın yâ Huseyn

Hem ciğerpâre-yi Zehrâ Fâtıma Hayrü'nnisa
Ehl-i Beyt-i müctebâ âl-i abâsın yâ Huseyn

Vâlidin şânında dendi ''lâ fetâ illâ Alî''
Mazhar-ı sırr-ı etemm-i ''lâ fetâ''sın yâ Huseyn

Halkan ve hulkan müşâbihsin Resûlullâh'a sen
Nâzenîn-i enbiyâ vü evliyâsın yâ Huseyn

Seyyid-i şübbân-ı cennet dendi şânında senin
Pîşüvâ-yı etkıyâ vü asfiyâsın yâ Huseyn

Sana gülle dokunan ümmîd eder mi mağfiret
Gonca-i gülşenserây-ı Mustafâ'sın yâ Huseyn

Sad hezâran la'net olsun ol Yezîd'in cânına
Nice kasd etti sana nûr-i Hudâ'sın yâ Huseyn

Ehl-i mahşer dest-i Hayder'den içerken Kevser'i
Sen susuzlukla Şehîd-i Kerbelâ'sın yâ Huseyn

Kıl şŸefâ'at Ârif'e ceddin Muhammed aşŸkına
Arsa-i mahşŸerde makbûle'r recâsın yâ Huseyn

Nutuk: Kethüdâzâde Ârif Efendi
Beste: Hacı Ârif Bey
Makam: Hüzzam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder