TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

21 Kasım 2016 Pazartesi

Kaside: Lâ deme gel zâhidLâ deme gel zâhid illâ gizlidir "âdem"dedir
"Alleme'l esmâ" hem müsemmâ gizlidir "âdem"dedir

Can gözün bîdâr edüp ibretle kılsan bir nazar
Kudret-i Bârî Teâlâ gizlidir "âdem"dedir

Hızr ile Musâ'ya hem bin bir tekellüm eyleyen
Hikmet-i Tûr ile Sînâ gizlidir "âdem"dedir

Mürsel-i mu'ciz-nümâ kim mürdeler ihyâ eden
Hemdem-i Mehdî Mesîhâ gizlidir "âdem"dedir

"Nûr-i Rabbü'l-âlemîn"dir "rahmete'n-li'l-âlemîn"
Fazl-ı Ahmed sırr-ı Tâhâ gizlidir "âdem"dedir

"Hâzihî cennâtü adn" ve sidre-i huld-i berîn
Kevser ü hûrî vü tûbâ gizlidir "âdem"dedir

Her nefes bu nüh-felek çerh üzre devrân eyleyen
Künbed-i arş-ı muallâ gizlidir "âdem"dedir

Cümle eşyâyı bir yüzden müsennâ gösteren
'Aks-i mir'ât-ı mücellâ gizlidir "âdem"dedir

Hilmîyâ gel âdemi bil âdemîsin âdemî
Hâtem ile mühr-i ulyâ gizlidir "âdem"dedir

Nutk-i Şerif: Tarîk-i Bektâşiyye Meşâyihinden Hilmi Dede Hz.
Okuyan: Sebilci Hüseyin Efendi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder