TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

12 Aralık 2016 Pazartesi

Ey Cemâlin Pertev-endâz-ı Semâvâti'l-Ulâ

 

Ey cemâlin pertev-endâz-ı semâvâti'l-'ulâ
V'ey ruhun mir'ât-ı vech-i enbiyâ vü evliyâ

'Âlem-i ma'nâda iken Hazret-i Âdem nebî
Sen şehin nûrunu halk etmiş idi ol zü'l-'atâ

Enbiyânın hâtemi olduğuna şâhid senin
Cebhe-i pâkinde olan nûrdur biri şehâ

Birisi mühr-i nübüvvet zahr-i pâkinde senin
Defter-i peygamberân imzâsın etmişdir Hudâ

Ümmetinden âciz ü ahkar bu Fadlî bendeni
Hem-harîm et zümre-i ebrâr ile tahte'l-livâ

Nutuk: Osman Fazlî Hazretleri (Meşayih-i Celvetiyye'den)
Beste: Kırımlı Mehmed Molla
Makam: Çargâh
Okuyan: Bekir Sıdkı Sezgin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder