TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

12 Aralık 2016 Pazartesi

Mest Etti Beni Nûr-i Tecellâ-yı MuhammedMest etdi beni nûr-ı tecellâ-yı Muhammed
Oldum ezelî âşık-ı şeydâ-yı Muhammed
Çeşmânıma etdirmede taktîr-i leâlî
Şevk-i ezel-i lü'lü'-i lâlâ-yı Muhammed

Yakdı dili âteşlere de kalmadı sabrım
Envâr-ı rûh-ı câzibe-efzâ-yı Muhammed
Etdi beni hum-küşte-i hicrân-ı hırâmı
Fikr-i reviş-i kâmet-i tûbâ-yı Muhammed

Kaldım şeb-i tarîk-i firâkında meded-hâh
Ey hâdî-i râh-ı şeb-i yeldâ-yı Muhammed
Siz söyleyin ey şebrev-i sevdâsı olanlar
Âyâ nerede cây-ı mu'allâ-yı Muhammed

Meş'al-keş-i râhım olun Allah için olsun
Ey râhile-i bâdiye-peymâ-yı Muhammed
Ey nûr-ı sevâd ey şeb-i târ olmada rengin
Bâd-âver-i gîsû-yı mutarrâ-yı Muhammed

Ey ebr-i şafak lem'a-fürûz ol ki olursun
Âyîne-i dîdâr-ı musaffâ-yı Muhammed
Ey bâd-ı seher-hîz-i harem esmeye başla
Dehri bürüsün bûy-ı dil-ârâ-yı Muhammed

Ey kalb-i elem-perver u hasret-zede inle
Bir nefha verir ravza-i 'ulyâ-yı Muhammed
Bir lems-i nevâziş ile eyle beni Tâhir
Ey mevce-i deryâ-yı âtâyâ-yı Muhammed

Na't-ı şerîf: Tâhirü'l Mevlevî Hz. (Tarîk-i Mevleviyye ricâlinden)
* Hazret bu eserini 15 yaşında iken yazmıştır ve Mekteb mecmuasında yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder