12 Aralık 2016

Mest Etti Beni Nûr-i Tecellâ-yı MuhammedMest etdi beni nûr-ı tecellâ-yı Muhammed
Oldum ezelî âşık-ı şeydâ-yı Muhammed
Çeşmânıma etdirmede taktîr-i leâlî
Şevk-i ezel-i lü'lü'-i lâlâ-yı Muhammed

Yakdı dili âteşlere de kalmadı sabrım
Envâr-ı rûh-ı câzibe-efzâ-yı Muhammed
Etdi beni hum-küşte-i hicrân-ı hırâmı
Fikr-i reviş-i kâmet-i tûbâ-yı Muhammed

Kaldım şeb-i tarîk-i firâkında meded-hâh
Ey hâdî-i râh-ı şeb-i yeldâ-yı Muhammed
Siz söyleyin ey şebrev-i sevdâsı olanlar
Âyâ nerede cây-ı mu'allâ-yı Muhammed

Meş'al-keş-i râhım olun Allah için olsun
Ey râhile-i bâdiye-peymâ-yı Muhammed
Ey nûr-ı sevâd ey şeb-i târ olmada rengin
Bâd-âver-i gîsû-yı mutarrâ-yı Muhammed

Ey ebr-i şafak lem'a-fürûz ol ki olursun
Âyîne-i dîdâr-ı musaffâ-yı Muhammed
Ey bâd-ı seher-hîz-i harem esmeye başla
Dehri bürüsün bûy-ı dil-ârâ-yı Muhammed

Ey kalb-i elem-perver u hasret-zede inle
Bir nefha verir ravza-i 'ulyâ-yı Muhammed
Bir lems-i nevâziş ile eyle beni Tâhir
Ey mevce-i deryâ-yı âtâyâ-yı Muhammed

Na't-ı şerîf: Tâhirü'l Mevlevî Hz. (Tarîk-i Mevleviyye ricâlinden)
* Hazret bu eserini 15 yaşında iken yazmıştır ve Mekteb mecmuasında yayınlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Okuyucu Şartları

Blogda yayınlanmak üzere çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan alınan yazılarda kaynak, tarih ve yazar bilgisi belirtilmiştir. Bu konuda blog ve blog yazarları hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.