TARİH, KAYNAK ESERLERDEN OKUNUR.

28 Aralık 2016 Çarşamba

Gazel: Vech-i yâre dûş olan âlemde seyran istemezVech-i yâre düş olan âlemde seyrân istemez
Cânını cânâne teslîm eyleyen cân istemez

Bu misâfirhânenin fânîliğin fehm eyleyen
Hâne-i kalbinde Hakk'dan gayri mihmân istemez

Cennet içre tamudan korkar mı Hakk'ın âşıkı
Hak budur erbâb-ı aşka hûrî gılmân istemez

Gerçi zâhir ilminin nef'i de vardır tâlibe
Lîk esrâra erenler sûrî irfân istemez

İrci'î âvâzı erdi mürg-i cânın sırrına
Bî-karâr oldu anınçün verd-i handân istemez

Mâsivallahdan mücerred oldu İbrâhîm bugün
Vârını dildâre verdi vasl u hicrân istemez

Nutk-i şerîf: Kuşadalı İbrâhim Halvetî Hz.
Okuyan: Ahmed Şahin
Makam: Sûz-i Dil

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder